دانیل مدانی به حیث رئیس جدید کمیته سویدن برای افغانستان گماشته شد

نوامبر 20, 2019, by SCA