تجلیل از روز بین المللی قابله ها

از پنجم ماه می به عنوان روز جهانی قابله ها در جهان تجلیل بعمل میآید. کمیته سویدن برای افغانستان نیز این روز را گرامی داشته و از آن تجلیل بعمل میآورد تا از نقش مهمی که قابله ها در نجات دادن هزاران جان سالانه در افغانستان ایفا می کنند، ستایش بعمل آورد.

می 5, 2020, by SCA