کمیته سویدن برای افغانستان حمله به شفاخانه داکتران بدون سرحد را تقبیح می نماید

کمیته سویدن برای افغانستان در کابل حمله به شفاخانه داکتران بدون سرحد را جداً تقبیح می نماید. راپورهای این رویداد نشان می دهد که بیشتر قربانیان این حمله زنان، اطفال نوزاد و نرسها بودند.

می 14, 2020, by SCA