فعالیت های کمیته سویدن در ولایت میدان وردک در قبال مبارزه به کوید-۱۹ بطور کامل تطبیق می گردد

کمیته سویدن برای افغانستان حسب توقعات مردم محل خدمات صحی خود را ارائه می کند و بر ارائه مساعدتها و خدمات خود کنترل کامل دارد، باوجود اینکه در سایر نقاط افغانستان در قبال مبارزه با کوید-19 در ارائه تسهیلات و خدمات کاهش قابل ملاحظه به میان آمده.

جون 17, 2020, by SCA