ادارات دولتی بر شناسایی و حل چالش های افراد دارای معلولیت تعهد سپردند

به منظور حل چالش ها، دور کردن موانع و داد خواهی برای افراد دارای معلولیت در ادارات دولتی، یک ورکشاپ آموزشی یک روزه در ولایت های بلخ، جوزجان، سمنگان، غزنی، وردک و پکتیکا دایر گردید تا روی مشکلات و فرصت ها برای اشخاص دارای معلولیت در ادارات دولتی بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

می 9, 2021, by Haroon Mudaser