کمیته سویدن برای افغانستان مدت بیشتر از ۳۰ سال میشود که در افغانستان فعالیت مینماید. کمیته سویدن دارای بیشتر از ۵۰۰۰ کارمند که در نقاط مختلف افغانستان کار مینمایند، میباشد. 

ساحات کاری ما

فعالیت های ما را در افغانستان تعقیب کنید

قهرمانان اصلی افغانستان زنان هستند

آقای سراج الدین جویا مسوول بخش حقوق بشر و جندر کمیته سویدن برای افغانستان در سخنان آغازین خود ضمن عرض تبریکات از روز جهانی زن در برنامه گفت: "جای م