آغاز آموزش سه ساله فزیوتراپی در بلخ

سخی احمد نظری، صدها کیلومتر راه را پیموده است تا به آرزویش برسد. او میخواهد فزیوتراپست شود و مردمش را در ولسوالی نسی درواز، ولسوالی دور افتاده ولایت بدخشان کمک کند. او تعهد نموده است تا بعد از ختم آموزش به ولسوالی خود برگردد.  

او و نزدیک به پنجاه تن از همقطاران دیگرش از هشت ولایت و شانزده ولسوالی شمال و شمالشرقی در یک برنامه سه ساله آموزش فزیوتراپی که از طرف کمیته سویدن برای افغانستان در ولایت بلخ راه اندازی شده، شرکت نموده اند. همه آنان تعهد یکسانی دارند تا بعد از ختم آموزش های شان به ولسوالی های خود برگشته مصدر خدمت به مردم شوند.

محفلی به منظور آغاز دروس این شاگردان در ولایت بلخ دایر گردیده بود. اشتراک کننده گان این محفل ریس شورای ولایتی بلخ، نماینده ریاست های صحت عامه، نماینده مقام ولایت بلخ، انجنمن های معلولین، مسوولین دفتر کمیته سویدن در شمال بودند.

داکتر محمد افضل حدید، ریس شورای ولایتی ولایت بلخ در این محفل سخنرانی نموده خطاب به شاگردان گفت: "شما باید مسوولیت های خود را درک نموده زحمت بکشید تا بعد از فراغت مصدر خدمت به مردم شوید. از کمیته سویدن برای افغانستان بخاطر زمینه سازی و تطبیق این پروژه سپاسگزاری میکنم."

داکتر فهیم شریفیار، نماینده صحت عامه ولایت بلخ روی ارزشهای مسلک فزیوتراپی و کمبود آن صحبت نموده افزود: "این پروژه با همآهنگی ریاست صحت عامه صورت گرفته است. پروسه استخدام کاملا شفاف بوده و هرکس به اساس توانایی خود راه پیدا نموده است. کمبود فزیوتراپست ها در افغانستان یک مشکل است و مطمئن ام که بخشی از این مشکلات با فراغت این شاگردان حل خواهد شد."

نجیب الله یزدان پناه، مسوول دفتر کمیته سویدن در زون شمال همچنان صحبت نموده گفت: "در این دور 49 تن، 25 دختر و 24 پسر برای یک دوره سه ساله آموزش میبینند. برای شاگردان استادان مسلکی، محل بود و باش، ترانسپورت، کتابخانه، صنف کمپیوتر و آموزش های عملی در نظر گرفته شده است."

نصیره رسولی نیز با شوق و علاقه زیاد با این برنامه بعد از سپری نمودن مرحله های سخت و دشواری جذب شده است. او میگوید: "نبود فزیوتراپست ها در سطح ولسوالی یک مشکل است. در جامعه سنتی افغانستان یک زن که به فزیوتراپی نیاز داشته باشد نمیتواند به داکتر مرد برود. به همین منظور اینجا آمده ام تا بعد از سپری نمودن سه سال مصدر خدمت شوم. من از ولسوالی آقچه با این آموزش سه ساله یکجا شده ام و تعهد من این است که بعد از ختم آموزش مصدر خدمت به مردم خود که نیاز به خدمات فزیوتراپی دارند، شوم."

این برنامه توسط اتحادیه اروپا تمویل و تطبیق آنرا کمیته سویدن برای افغانستان، کمیته ناروی و هندی کپ انترنشل به عهده دارد.  

این دومین دور آموزش برنامه سه ساله فزیوتراپی است. در دور اول این آموزش 40 تن دختر و پسر از پنج ولایت شمال اشتراک کرده بودند که در ماه مارچ 2019 سند های فراغت شان را به دست آورند.