برنامه انکشاف روستایی کمیته سویدن برای افغانستان فعالیت هایش را در ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان آغاز نمود

ولسوالی دره صوف پایین به فاصله 117 کیلو متری در غرب شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان قرار داشته، و نفوس آن ولسوالی به تعداد 68,300 نفر تخمین گردیده است. ولسوالی دره صوف پایین دارای 81 قریه و شورای انکشافی می باشد. پیشه عمومی مردم زراعت، مالداری، و صنایع دستی بوده و این ولسوالی دارای آب و هوای خوش گوار و معتدل می باشد.

برنامه انکشاف روستایی کمیته سویدن برای افغانستان متکی به پلان استراتیژیک چهار ساله فعالیت هایش را در ولسوالی دره صوف پایین بتاریخ 22 ثور سال 1398 رسمآ آغاز نمود. و قبل از آغاز، برنامه انکشاف روستایی کمیته سویدن برای افغانستان با رعایت اصل شایسته سالاری و شفافیت، کارمندان محلی ذیل را از طریق پروسه رقابت آزاد استخدام نمود: یک نفر منحیث مدیر ولسوالی، یک نفر منحیث انجینر ولسوالی، چهار نفر ( دو مرد و دو زن) منحیث کارمندان اجتماعی و یک نفر در بست محافظ امنیتی.  

کارمندان ساحوی ولسوالی دره صوف پایین به مدت یک هفته در برنامه های آموزشی جهت آشنایی با روش های کاری پروژه بهبود حکومتداری داری و معیشت روستایی اشتراک نمودند. در این برنامه ها کارمندان ولسوالی دره صوف پایین با پلان استراتیژیک، پلان سالانه، رهنمود ها، پالیسی ها و فورمه جات کاری برنامه انکشاف روستایی کمیته سویدن برای افغانستان آشنای و آگاهی کامل حاصل نمودند.  

برنامه انکشاف روستایی کمیته سویدن برای افغانستان در سال 2019 میلادی پروژه بهبود حکومتداری و معیشت روستایی را در 10 قریه های  (تلخ، تاجیک دهی، نوله سغانه فیض آباد، تنگی یعقوب، چله مزار، سرچپچل، سادات دهی، هشتلیز، چوبکی و قره جنگل) تطبیق خواهد نمود. قریجات مذکور با تشریکی مساعی شورای انکشافی ولسوالی، مقام ولسوالی، ریاست احیاء و انکشاف دهات، ریاست اقتصاد و مقام محترم ولایت سمنگان انتخاب گردیده، و تفاهمنامه های همکاری جهت تطبیق پروژه بهبود حکومتداری و معیشت روستایی بین کمیته سویدن برای افغانستان، نهاد های دولتی و شورا های انکشافی به امضاء رسیده است. با تطبیق پروژه بهبود حکتومتداری و معیشت روستایی به تعداد 3,230  فامیل ) 22,610 نفر) شامل مردان، زنان، اطفال، افراد دارای معلولیت و عودت کنندگان مستقیمآ ازتطبیق پروژه ها مستفید خواهند شد.