باورمندی والدین بالای اولاد دارای معلولیت تأثیرات مثبت بجا می ماند

قاضی سمیع الله جوان ۲۶ ساله که یک پای وی ضعیف و کوتاه است باشنده میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک است. وی از طرف کمیته سویدن برای افغانستان تمرینات بازتوانی خانگی دریافت نموده است و پس از آن به تحصیل رو آورده و از دانشکده شرعیات سند لیسانس کسب نموده است. اما او اکنون یک دکان دارد.

او میگوید: "از آنجائیکه من خود دارای معلولیت هستم درد دیگر اشخاص را که دارای معلولیت هستند به خوبی احساس کرده میتوانم. من در این محل بزرگ شده ام و در همینجا تحصیلاتم را انجام داده ام و حالا در اینجا دکانداری میکنم. بناً مشکلات افراد دارای معلولیت این محل و رفتار والدین شان با آنها را خوب درک میتوانم. "

او می افزاید: "یگانه دلیل که من فعلاً در این جایگاه رسیده ام تشویق و باور والدین من بالای من بوده است که خوشبختانه حالا نتیجه آنرا به چشم می بینم. پس از ختم مکتب تحصیلات عالی خود را من در رشته شرعیات به پایان رسانده ام و حالا هم به خواست خود و با افتخار مشغول دکانداری هستم. "

از او پرسیدم که با وجود داشتن تحصیلات عالی چرا به دکانداری رو آورده است. او در جواب گفت که شغل آزادا برایش بیشتر لذت بخش بوده است و از همین سبب ترجیح داده است که دکانداری کند و همراه با کاکایش مشترکاً دکان رنگ و مواد تعمیراتی را ایجاد کرده است.

او در میان صحبت هایش افزود: "من در زندگی بیشتر اوقات شاهد بوده ام که با یک فرد دارای معلولیت از طرف خانواده اش کمک و همکاری صورت نمیگیرد. بناً او یقیناً که از داشتن روابط اجتماعی با دیگران باز می ماند و در حاشیه قرار میگیرد. اما برخلاف اگر آنها به مثل من از طرف خانواده شان حمایت و تشویق شوند، به یقین که آنها به عنوان یک عضو فعال خانواده در پیشبرد کار و امور زندگی سهم گرفته و دستاورد های زیادی میداشته باشند. "

آقای سمیع الله از چند ماه به اینسو مشغول دکانداری بوده است و از این طریق روزانه مبلغ ۲۵۰۰ افغانی مفاد حلال بدست میآورد. او در این اواخر مبلغ ۵۰۰۰۰ افغانی را از طرف برنامه معلولیت کمیته سویدن برای افغانستان به حیث قرضه بدون سود بدست آورده است که وی را در زندگی شخصی کمک زیادی نموده است.

کمیته سویدن برای افغانستان به این باور است که در کنار کمک نهاد های خیریه، تشویق و همکاری خانواده ها با افراد دارای معلولیت سبب میشود که آنها بیشتر توانمند شوند و در جامعه کار های بهتری انجام دهند.