بیانیه در مورد به تعلیق رفتن وظیفه شکلا زدران

شکلا زدران، کارمند ارشد بخش دادخواهی کمیته سویدن برای افغانستان در کابل در یک تویتی به روز شنبه 20 مارچ چنین اظهار داشته است: "علیپور و افرادش باید هر چه عاجل کشته شوند، اینها تروریست، باغی و شورشی هستند که توسط استخبارات خارجی تمویل میشوند."

برای لسان پشتو اینجا را کلیک کنید:

 https://pashto.swedishcommittee.org/blog/d-skhl-hdrn-d-tlyq-lprh-bynyh?_...

Click here for English version: https://swedishcommittee.org/blog/statement-suspension-shkula-zadran

این اظهارات در پاسخ به هلیکوپتر دولتی بود که در 18 مارچ در ولسوالی بهسود ولایت وردک سقوط داده شد. در این حمله 9 نفر از نیروهای امنیتی کشته شدند.

از آنجا که خانم شکلا زدران کارمند کمیته سویدن برای افغانستان است، سوالات زیادی را در مورد وضاحت موضع خود در این باره دریافت کرده ایم.

کمیته سویدن برای افغانستان می خواهد موارد زیر را روشن سازد:

فراخوان کشته شدن علیپور و افرادش از آدرس کمیته سویدن برای افغانستان نمایندگی نمیکند، و نه هم ما از اقدامات خشونت آمیزعلیپور و افرادش پشتیبانی میکنیم.

شکلا زدران در موقف شخصی خود این اظهارات را بیان داشته است و از کمیته سویدن برای افغانستان نمایندگی نمیکند. او حق دارد نظریات شخصی خود را ابراز کند و کمیته سویدن برای افغانستان بیشترین حرمت را برای آزادی بیان قائل است. اما  فراخواندن وی از علیپور و افرادش برای "بلافاصله کشته شدن" با ارزش های اساسی این اداره که همانا اصل بی طرفی و اصول حقوق بشر است، در مغایرت قرار دارد. به همین دلیل، وظیفه خانم شکلا زدران به حالت تعلیق درآمده است و در انتظار نتیجه تحقیقات داخلی بسر میبرد.

کمیته سویدن برای افغانستان هرگز در درگیری ها طرف قرار نمیگیرد. ما از جناح ها یا احزاب خاص که از منافع و اهداف مختلف در جامعه نمایندگی میکنند حمایت نمی کنیم.

هرکسی که به ارتکاب اعمال خشونت آمیز مشکوک باشد حق محاکمه عادلانه را دارد. کارمندان ما نباید مقدم بر حاکمیت قانون باشند. قتل های غیرقانونی هرگز قابل چشم پوشی نیست. کمیته سویدن برای افغانستان دائماً خواستار بررسی بی طرفانه جنایات جنگی و پاسخگویی مسئولین طبق قانون شده است.

بی طرفی ما را قادر میسازد تا در مناطق تحت درگیری برای نیازمند ترین قشر مردم در دوردست ترین نقاط افغانستان خدمات تعلیم و تربیه و صحی را فراهم کنیم.  

کمیته سویدن برای افغانستان یک سازمان انکشافی است که نزدیک به 40 سال در افغانستان فعالیت می کند. ما بیش از 6000 کارمند داریم که در مناطق مختلف کشور ایفای وظیفه میکنند. دورنمای ما یک افغانستان عاری از فقر، خشونت و تبعیض است.