در حدود ۶۰ تن از افراد دارای معلویت کسب های حرفوی خواهند آموخت

از سوی کمیته سویدن برای افغانستان در ولایت های غزنی، پکتیکا و میدان وردگ (۳۰) تن زن و (۳۰) تن مرد معلول در (۱۰) گروه خاص، کسب های مختلف را خواهند آموخت.

خیاطی زنانه و مردانه، بیک دوزی، چرمه دوزی، ترمیم موترسایکل و ترمیم موبایل؛ کسب هایی که در جریان مدت هشت ماه برای معلولین شامل شده آموزش داده خواهند شد.

در هر گروه شش تن معلول آموزش می بینند. یکتن استاد مسلکی و یک تن استاد سواد آموزی برای هر گروه حرفوی استخدام شده اند. برای زنان استادان زنانه آموزش میدهند.

یکتن از زنان معلول به نام سجرو که پایش را در اثر انفجار ماین از دست داده است می گوید: «من سرپرست خانواده ام هستم. در اثر انفجار ماین شوهرم را از دست دادم و من هم از اثر آن معلول شدم، ولی بازهم میتوانم لباس های زنانه را بدوزم؛ بخاطریکه معلولیت نمیتواند مانع آموختن حرفه من شود. من از کمیته سویدن سپاسگذار هستم که برای زنان مظلومی مثل من، زمینه آموختن هنرهای دستی را فراهم نموده است.

درین حرفه ها؛ تمامی مواد خام قابل استفاده از طرف کمیته سویدن برای شان تهیه میشوند تا از طریق تمرین و استفاده آن در همان حرفه توانمند شوند.

بهتری آموزش های حرفوی کمیته سویدن در این است که برای معلولین عملا در ساحه آموزش داده میشود؛ به گونه مثال: کارآموزان موترسایکل سازی و ترمیم موبایل ولایت های غزنی و پکتیکا را میتوان نام برد، که عملا توسط یک کارگر مسلکی در جریان روز آموزش میبینند و در بدل آموزش برای استادان از طرف کیمته سویدن معاش پرداخت میشود.