فراغت شاگردان از مکتب قابلگی و نرسنگ در ولایت سمنگان

به تعداد 39 تن از خانمها و دختران از مکتب آموزش قابله های جامعه و پرستاران جامعه از یک دوره دو ساله در ولایت سمنگان فارغ گردیدند.

در محفلی که به منظور جنش فراغت این دانش آموزان در ولایت سمنگان دایر گردیده بود، معاون اداری مقام ولایت، ریس اقتصاد، مسوول عمومی کمیته سویدن در زون شمال، سرپرست ریاست صحت عامه ولایت سمنگان و جمعی از خانواده های شاگردان اشتراک ورزیده بوند.

احمد نوید نوری، ریس مالی و اداری مقام ولایت در این محفل صحبت نموده گفت: "جا دارد که به نمایندگی از مقام ولایت از فعالیت ها و همکاری های مداوم کمتیه سویدن در افغانستان که در عرصه های مختلف برنامه های عام المنفعه را راه اندازی نموده، به مشکلات مردم به ویژه در دور دست ها رسیده گی به موقع کرده اند، اظهار سپاس و قدر دانی نمایم."

همچنان نجیب الله یزدان پناه، مسوول دفتر کمیته سویدن در زون شمال گفت: "کمیته سویدن در بخش های مختلف در دورترین نقاط افغانستان کار میکند که آموزش های قابله ها و پرستاران جامعه بخشی از آن است. خوشحال استیم که امروز مراکز صحی سمنگان دارای قابله ها و پرستاران آموزش دیده اند. برنامه های کمیته سویدن در بخش های معلولین، صحت، تعلیم و تربیه و انکشاف دهات در زون شمال ادامه خواهد داشت."

شاگردان نیز از فراغت شان خوشحال اند و میخواهند مصدر خدمت به مردم شوند. شهربانو حیدری و برشنا بهمن، دو تن از دانش آموزان مکتب آموزش قابله های جامعه و پرستاران جامعه برای فراغت لحظه شماری میکردند. آنان امروز خوشحال اند که سند فراغت شان را بدست آوردند.

شهربانو میگوید: "دوسال زحمت کشیدم و این از خوشترین روزهای زندگی من است. آرزوی من خدمت به مردم و جامعه است. برای خدمت به مردم از هیچگونه تلاش دریغ نمیکنم. من از ولسوالی دره صوف پایین استم و مشکلات مردم ما در بخش صحی خیلی زیاد است به خصوص خانمها. از کمیته سویدن برای فراهم نمودن زمینه آموزش سپاسگذارم."

کمیته سویدن برای افغانستان در زون شمال، از سال 2009 به اینطرف به آموزش  قابله ها در ولایت سمنگان اقدام نموده است که این چهارمین دور فراغت شاگران قابلگی است و در سال 2015 به آموزش پرستاران صحت جامعه اقدام نمود که این دومین دور فراغت آنان است. در مجموع نزدیک به 120 تن در بخش های قابلگی و پرستاری آموزش دیده اند.