فراغت اطفال دارای معلولیت از مراکز دوره آمادگی

مصطفی رحیمی 15 سال دارد و در کنار 176 تن از همقطاران دیگرش انتظار شامل شدن در مکتب های عامه را دارد. او نابینا است و یک دوره دوساله را در مرکز بازتوانی معلولین کمیته سویدن در ولایت بلخ تکمیل نموده است. او در این مورد میگوید: "تصور میکردم که هرگز به مکتب رفته نتوانم اما بلاخره این آرزویم به موفقیت تبدیل شد. من امسال دوباره شامل مکتب عامه میشوم که از آرزوی همیشگی من بود. معلولیت هرگز نمیتواند جلو آموزش من را بیگیرد. من صنف پنج مکتب عامه بودم که دید چشم را از دست دادم و تصور میکردم که دیگر نمیتوانم به مکتب بروم. حالا خط بریل را آموخته ام و شامل مکتب عامه خواهم شد."

دفتر کمیته سویدن در زون شمال طی محفلی فراغت شاگردان را از مراکز دوره آمادگی در ولایت های بلخ، سمنگان جوزجان تجلیل نمود. در محفلی که به این مناسبت در ولایت بلخ برگزار گردیده بود، بشیراحمد توحیدی، معاون مقام ولایت بلخ، نماینده گان ریاست های معارف سه ولایت، آمریت های امور شهدا و معلولین ولایت های بلخ و سمنگان، مسوول دفتر شمال کمیته سویدن، مسوولین انجمن های افراد دارای معلولیت و خانواده های اطفال اشتراک ورزیده بودند.

بشیر احمد توحیدی، معاون مقام ولایت در محفل فراغت سخنرانی نموده گفت: "معلولین از آسیب پذیرترین قشر جامعه و امروز ما شاهد تکمیل شدن دوره آمادگی اطفالی استیم که به مکاتب رسمی معرفی میشوند. این یک گام ارزنده است و از تلاش ها و زحمات کمیته سویدن در این عرصه سپاسگذاری میکنم. خواهش من از مسوولین معارف این است تا در جذب و کمک به این اطفال در مکاتب عمومی از هیچ نوع تلاش دریغ نورزند."

در عین حال، نجیب الله یزدان پناه، مسوول دفتر شمال کمیته سویدن، روی جذب این شاگردان در مکاتب عمومی تاکید نموده گفت: "کمیته سویدن در زون شمال برای ادامه کمک هایش در این سه ولایت متعهد است و تلاش میکند تا خدمات را مطابق به پلان استراتیژیک برای افراد دارای معلولیت ارایه کند. این اطفال یک دوره سه ساله آمادگی را در مرکز بازتوانی کمیته سویدن سپری نموده و حالا آماده اند تا روانه مکتب های عامه شوند. روند آموزش های اطفال دارای معلولیت ادامه خواهد داشت." 

وی همچنان اضافه کرد: "امسال از مراکز آمادگی کمیته سویدن در زون شمال 177 تن از سه ولایت فارغ شدند که 110 تن آنها پسر و 67 آنان دختر اند." 

پروسه شامل سازی اطفال دارای معلولیت در سال 2010 آغاز شد که تا کنون 1854 تن طفل دوره آمادگی را سپری نموده و شامل مکاتب عامه شده اند که از آن جمله 734 تن دختر و1120  تن پسر میباشد.

محفل افتتاحیه پوشش رسانه نیز داشت.