Halema Rahmani at SCA’s vocational training center, Mazar city

حلیمه دیگر ناتوان نیست

افراد دارای معلولیت از فقیرترین و محروم ترین قشر اجتماعی در افغانستان بشمار میروند. در هر پنج خانواده یک عضو آن دارای معلولیت است. زنان دارای معلولیت با یک سلسله مشکلات بیشتری از نظر گشت و گذار، محدودیت های معاشرت با افراد، توانایی تصمیم گیری یا مشارکت در زندگی عمومی روبرو هستند. از همه مهم تر اینکه نداشتن عاید سبب شده است که بسیاری از آنها به کمک خانواده هایشان وابسته باشند.

حلیمه رحمانی 23 ساله در شهر مزارشریف ولایت بلخ زندگی می کند. او از ناحیه پا معلولیت دارد. قبل از اینکه حلیمه یک سال قبل به مرکز آموزش فنی و حرفه ای کمیته سویدن برای افغانستان برای یادگیری حرفه خیاطی مراجعه کند، خانواده وی او را یک شخص ناتوان می پنداشتند و به توانایی های وی اعتماد نداشتند. او این سفر خود را با رویاهای بزرگ آغاز کرد. پس از 8 ماه آموزش، حلیمه اکنون یک استاد خیاطی است و به دیگر دختران دارای معلولیت حرفه خیاطی را آموزش میدهد.

حلیمه میگوید: "کمیته سویدن برای افغانستان بزرگترین حامی من در زندگی بوده است. آنها با فراهم کردن پای مصنوعی نه تنها به من از لحاظ فزیکی کمک کرده اند بلکه اعتماد به نفس من نیز در اینجا با یادگیری خیاطی رشد کرده است. من دیگر در خانواده و جامعه خودم یک شخص معلول نیستم. اعتماد خانواده ام بالای توانایی های من اکنون به من اجازه داده است که تحصیلات عالی خود را نیز ادامه دهم."

حلیمه تحصیلات عالی خود را در رشته حقوق و علوم سیاسی ادامه میدهد تا در آینده بویژه از حق افراد دارای معلولیت دادخواهی انجام دهد. او می گوید همه باید در زندگی خود کفا باشد. حلیمه میفزاید: " با معاش که من از کمیته سویدن دریافت میکنم، من حتی به خانواده خود کمک می کنم. من می خواهم برای سایر دخترانی که به توانایی های خود باور ندارند یک الگو باشم تا آنها نیز خود را مانند من موفق و خوشبخت احساس کنند. "

در سال 2019، برنامه معلولیت کمیته سویدن برای افغانستان تحت اداره دفتر ساحوی مزار إپانزده آموزش حرفه ای را برای 104 تن افراد دارای معلولیت در سه ولایت از جمله بلخ، جوزان و سمنگان تدویر کرده است. این آموزش ها کارآموزان را برای مشاغل مختلف از جمله ترمیم موبایل، خیاطی، جارو بافی، دوخت سیت لباس کودک و دوخت سیت آشپزخانه آماده و مجهز میسازد. این آموزش ها ۸ الی ۹ ماه را در بر مگیرد و هر کارآموز پس از فراغت یک سیت وسایل کار را نیز دریافت می کند.