جشن فراغت محصلین مرکز ساخت و ساز اعضاي مصنوعي و قالب های حمایوی

در محفل که به مناسبت فراغت 20 تن از محصلین مرکز ساخت و ساز اعضای مصنوعی برنامه معلولیت کمیته سویدن برای افغانستان دایر گردیده بود، داکتر احمد ولی راسخ رئیس صحت عامه ولایت تخار، نجیبه سنجر مسئول دفتر منطقوی تالقان، خبرنگاران  و کارمندان برنامه معلولیت اشتراک ورزیده بودند. در این محفل رئیس صحت عامه تخار پیرامون اهمیت این مرکز صحبت نموده گفت «بودجه که در این بخش به مصرف رسیده است نظر به عرضه خدمات که این کادر ها انجام خواهند داد نا چیز است و ما افتخار داریم که این پروژه در ولایت تخار با موفقیت تطبیق شده است».  موصوف افزود که ریاست صحت عامه ولایت تخار متعهد است که در جذب این کدر ها تلاش نهایی را انجام دهد تا این دانش از بین نرود.

بخش عمده برنامه معلولیت ساخت وسایل خاص ممد حرکی است که از این طریق افراد نیازمند به وسایل ممد حرکی را یاری می رساند که فراغت این کدر ها از این مرکز می تواند عرضه خدمات برای افراد دارای معلولیت را تقویت کند.

قابل یاد آوری است که تمام وسایل تخنیکی این مرکز به ولایت بغلان انتقال می یابد و به ریاست صحت عامه ولایت بغلان تسلیم داده می شود که از جمله این 20 تن از محصلین 6 تن آنان در این ریاست جذب و از آن طریق برای افراد دارای معلولیت عرضه خدمات می نمایند.

این مرکز در ولایت تخار توسط اتحادیه اروپا تمویل و  توسط  کمیته سویدن برای افغانستان(SCA) تطبیق گردیده است.

در این مرکز آموزشی در تالقان ۲۰ تن از محصلین که شامل ۱۱ مرد و ۹ زن بودند مطابق به لوایح و نصاب تحصیلی وزارت صحت عامه و انستیتوت علوم صحی غضنفر  در یک دوره سه ساله به سویه دیپلومه آموزش مسلکی دیدند و این محصلین از ولایت های ( کندز ۲، غزنی ۲، وردگ ۲، بغلان ۴، بلخ ۲، تخار ۴، ننگرهار۳، فاریاب انتخاب گردیده بودند که پس از فراغت از طریق برنامه های معلولیت کمیته سویدن برای افغانستان و ریاست های صحت عامه ولایت هایشان جذب و مصدر خدمت برای افراد نیازمند می گردند.  

محفل با توزیع تصدیقنامه ها برای محصلین و اهدای تقدیر نامه ها برای کارمندان و نهاد های مربوط پایان یافت.

قابل به یاد آوری است که مهم ترین تولیدات این مرکز، تولید پاهای مصنوعی، وسایل ممد حرکی برای بيماران  فلج، بایسیکل های سه تیره و چهار تیره (ویل چیر)، چوکی های خاص برای بيماران صدمه مغزی، انواع مختلف عصاهای چوبی و فلزی، واسکت های خاص برای بيماران  توبر کلوز، پای روک ها و چوکات های خاص برای تحرک بيماران فلج می باشد. این تولیدات خیلی مهم و اساسی است که تا هنوز دولت جمهوری اسلامی افغانستان قادر به ساخت چنین مرکزی در هیچ ولایت افغانستان نبوده است.