آن جوره ای که از پروان به ولایت پکتیکا آمده اند

خانم بی بی زاده وشوهرش، محترم محمد یوسف، از ولایت پروان به شرنه مرکز ولایت پکتیکا آمده اند و در اینجا به عنوان معلم در یک مکتب دخترانه بنام نورانیه که توسط کمیته سویدن تأسیس گردیده است، کار می کنند.

خانم بی بی زاده و همسرش اصلاً از قبیله ترکمن افغانستان هستند هر دو از دارلمعلمین عالی تربیت معلم در ولایت پروان فارغ التحصیل شده است و تقریباً نه ماه میشود که ازسوی کمیته سویدن برای افغانستان در مرکز شرنه درمکتب متوسطه نوارنیه به صفت معلمین تقررحاصل نموده است.

این مکتب متوسطه دخترانه درسال 2006 توسط کمیته سویدن برای افغانستان تأسیس گردیده بود و اکنون دختران تا صنف نهم در آن درس میخوانند. این تنها مکتب ویژه دختران در مرکز شرنه میباشد.

سرمعلم این مکتب محترم نورمحمدخان میگوید "مشکلی فرهنگی که میان مردم این محل وجود داشت به آمدن معلم زن آن مشکل نیزحل گردید و اکنون همه والدین خوشحال هستند که معلم زن در این مکتب استخدام شده است که با آمدن اینها ، در تعداد جدیدالشمولان این مکتب نیز افزایش آمده اند".

دفتر ساحوی غزنی, کمیته سویدن برای افغانستان به منظور تسهیل برای خانم بی بی زاده، به همسرش محمد یوسف نیز فرصت کار به صفت معلم مهیا کرده است که درمحیط مصؤن به جامعه خدمت نمایند.

خانم بی بی زاده گفت "من از ولایت پروان به اینجا آمده ام تا به مردم ام خدمت کنم و من شاگردانم را خیلی دوست دارم وتنها آرزوی من اینست که این مکتب نورانیه به لیسه ارتقا کند زیرا دختران این مکتب بسیار نگران هستند و همیشه به ما گفته می شود که ما بی سرنوشت نمانیم ومکتب ما علاوه بر ارتقا باید توسط کمیته سویدن نیز پشتیبانی شود. به ما معلمی درهرجا پیدا میشد اما فکر کردیم که باید به افراد نیازمند خدمت کنیم".

آنها همچنان به شکل داوطلب به دختران خورد سال این مکتب درجریان زمستان درس میدهد و در تابستان ، طبق برنامه، آو مسؤلیت آموزش دختران بزرگتر دوره متوسطه را بر عهده دارد. که بهترین اثبات علاقه آنها به حساب می آید.

شوهربی بی زاده، محترم محمد یوسف گفت "همه ما یک ملت هستیم وهمچنان محدودیت های فرهنگی در پکتیکا بسیار است من در این ساحه بسیار آشنا هستم بنابراین خواستم که خانم خود را به اینجا آورده و هردو مان در این مکتب خدمت کنیم زیرا هموطنانم بالای ما حق دارند و ما واقعاً اینجا زیاد خوشحال هستیم"

مکتب نورانیه در مرکز شرنه تنها مکتب ای است که اکنون در حدود 290 دختر تا صنف نهم در آن درس میخوانند و به شدت توسط ساکنان پشتیبانی می شود به طورمثال ، سال گذشته در این مکتب محترم میا خان یکی از والدین شاگردان شخصی بود که سه دختر خود را به این مکتب از 12 کیلومتر فاصله می آورد که عنوان پدری خوب را در سطح ملی و بین المللی دریافت کرد.

در زون جنوب شرق پکتیکا ولایتی است که با وجود بسیاری از محدودیت های فرهنگی، داکتر زن خاص خود را در ولایت ندارد.

.