کمیته سویدن برنامه ارتقاء ظرفیت را برای کارمندان خدمات ملکی دایر نمود

برنامه ارزیابی ارتقا ظرفیت سازمانی برای کارکنان خدمات ملکی ولسوالی شولگره و دره صوف پائین؛ توسط برنامه انکشاف دهات کمیته سویدن برای افغانستان تدویر گردید.

این برنامه؛ با همآهنگی مقامات مربوطه در ولسوالی شولگره ولایت بلخ و دره صوف پایین ولایت سمنگان دایر گردید که در نتیجه آنها توانستند پلان ارتقاء ظرفیت سازمانی را تهیه و ترتیب نمایند.

کمیته سویدن؛ پلان ارتقاء ظرفیت ولسوالی ها را با تشریک مساعی با مقامات این دو ولسوالی در مدت سه سال تطبیق نمود؛ که شامل تهیه رهنمود رسیدگی به شکایات، ایجاد سیستم رسیدگی به شکایات، تدویر برنامه آموزشی سیستم رسیدگی به شکایات، تهیه و ترتیب دیتابیس رسیدگی به شکایات، تدویر برنامه آموزشی مدیریت منابع بشری، طرح و دیزاین دیتابیس مدیریت منابع بشری، تدویر برنامه های آموزشی مانند حق دسترسی به اطلاعات، رهبری و مدیریت، مدیریت ارتباطات، تهیه رهنمود ارتباطات، ایجاد سیستم نظارت وارزیابی، ایجاد افزار ها و دیتابیس نظارت و ارزیابی، ترسیم پروسه های کاری مقام ولسوالی و نصب آن ها در تعمیر، تدویر برنامه های آموزشی لسان انگلیسی    و کمپیوتر و تجهیز دفاتر مقام هر دو ولسوالی می باشد.

مسوولین این دو ولسوالی نیز از همکاری های تخنیکی و ظرفیتی کمیته سویدن ابرازخرسندی می نمایند: ولسوال دره صوف پایین میگوید:"اگر ما بخواهیم خدمات بهتر به مردم ارایه دهیم، ما به تجهیزات و آموزش های خوبتر و بهتر نیاز داریم. کمک های تخنیکی و ظرفیتی کمیته سویدن به ما کمک نموده است تا بتوانیم خدمات بهتر به مردم ارایه کنیم."

کمیته سویدن همچنان متعهد به تداوم همکاری با مقامات محلی میباشد و به این تعهد خود برای خدمات بهتر برای مردم ادامه خواهد داد.