کمیته سویدن برای افغانستان خواهان حرمت گذاری به حق مساوی دسترسی به تعلیم و تربیه است

دولت افغانستان اعلام کرده است که پسران دوره متوسطه در مکاتب پس از یک ماه وقفه دوباره به دروس شان ادامه دهند. اما نگران کننده است که در این بیانیه هیچ اشاره ای به حق تحصیل دختران نشده است.

کمیته سویدن برای افغانستان از دولت افغانستان می خواهد که بازگشت همه دختران به مکتب را تسهیل بخشند. در حال حاضر حدود یک میلیون دختر دوره متوسطه به دلیل وضعیت نامشخص کشور در معرض خطر از دست دادن حق تحصیل شان قرار دارند. این وضعیت شامل حال دانش آموزان مکاتب کمیته سویدن برای افغانستان نیز میگردد. 

هرچند هیچگونه ممانعت رسمی در برابر رفتن دختران به مکتب از صنوف ۷ تا ۱۲ وجود نداشته است، اما موقف ناروشن دولت در این راستا سبب شده است که بسیاری از مکاتب دختران در حالت تعطیل قرار گیرند و والدین دختران شان را در خانه نگهدارند.

برای اطمینان از تداوم توسعه و انکشاف افغانستان به زنان تحصیل کردهٔ بیشتر نیاز است. حق حضور زنان در دانشگاه ها توسط دولت جدید افغانستان قبلاً پذیرفته شده است. اما اگر مکاتب متوسطه دخترانه به زودی به روی دختران باز نشود، دانش آموزان از دروس شان به عقب مانده و قادر نخواهند بود تا از مکاتب فارغ شوند.

دختران و پسران، زنان و مردان از حق مساوی برای کسب تحصیل برخوردارند و منابع باید به طور مساوی به هر دو جنس اختصاص داده شود.