کمیته سویدن برای افغانستان مجبور شده است تا ارائه خدمات صحی در ولایت لغمان را توقف دهد

پس از دریافت تهدیدات پی هم از سوی گروه های مخالف مسلح، کمیته سویدن برای افغانستان مجبور شده است تا روند ارائه خدمات صحی خویش را در ولایت لغمان الی زمان نامشخص توقف دهد.

خانم مدلین یوفورس، رئیس عمومی کمیته سویدن برای افغانستان میگوید: "من از بابت پیامد ناگوار که این وضعیت بالای حدود نیم میلیون طفل، زن و مرد بجا میگذارد نگران هستم؛ زیرا این امر باعث میشود که حق آنها برای داشتن دسترسی به خدمات صحی که در واقع حیات را نجات می بخشد، نادیده گرفته شود." 

به تاریخ ۷ جون ۲۰۱۷ میلادی، گروه های مخالف مسلح در پی یک تلاش شان برای وادار ساختن کمیته سویدن در امر تغییر موقعیت و تسهیلات کلینیک، تعداد ۴۰ کلینیک کمیته سویدن را در ولایت لغمان بستند. با اینحال کمیته سویدن قادر نیست تا این تغییرات را مغایر آنچه در پالیسی های صحی ملی چون تعداد جمعیت آمده است، ایجاد کند.

پس از چندین هفته تلاش های بی نتیجه با پادرمیانی افراد محل جهت بازگشایی این مراکز صحی، ۲۰ کلینیک دوباره گشایش یافت در حالیکه ۲۰ کلینیک دیگر در ولسوالی های آلیشنگ، علینگار و مهترلام همچنان مسدود باقی مانده اند.  تهدیدات بر علیه برخی از کارمندان ما در حال افزایش است که این امر باعث گردید چنین یک تصمیم ناگواری برای بستن دفتر اداری صحت در ولایت لغمان اتخاذ گردد.

خانم مدلین یوفورس میگوید: "هرگاه این تهدیدات شدت گیرد و یا هم توأم با آماج گیری شود، درینصورت نه تنها خدمات صحی؛ بل فعالیت های ما در بخش های تعلیم و تربیه، بازتوانی معلولین و انکشاف روستایی در سطح این ولایت نیز از بین میرود. بنأ این تهدیدات میتواند یک تأثیر ناگوار و ویران کننده ی را روی باشندگان ولایت لغمان، آنهائیکه در نهایت قربانی این پدیده خواهند بود، بجا بگذارد و این حالت برای ما مایهٔ یک نگرانی بزرگ است."

کمیته سویدن از تمامی گروه های دخیل در جنگ میخواهد تا با رعایت نمودن اصل حرمت گذاری به کلینیک ها، کارمندان صحی و حفاظت از حق دسترسی همه به خدمات صحی، از حقوق بشردوستانه و کنوانسیون جینیوا پیروی نمایند.

کمیته سویدن از طریق دفتر اداری صحت در ولایت لغمان،‌ شفاخانه ولایتی مهترلام و ۵۴ کلینیک صحی واقع تمام ولسوالی های این ولایت را که برای حدود ۴۶۰۰۰۰ نفر خدمات ارائه میکند، مدیریت میکند.

کمیته سویدن برای افغانستان یک نهاد انکشافی بیطرف در جنگ است که از مدت ۳۵ سال بدینسو با رعایت نمودن اصول بشردوستانه در کنار مردم افغانستان و  برای مردم افغانستان فعالیت میکند. اکنون به تعداد ۷۰۰۰۰ کودک افغان به مکاتب کمیته سویدن میروند و سالانه بیش از دو میلیون مریضان افغان خدمات صحی را از کلینیک ها و شفاخانه های کمیته سویدن دریافت میکنند.