Abdul Baqi Niazi with his two year old niece Haseena in Maidan Shar Provincial Hospital run by SCA

Photo: Haji Mohammad

کمیته سویدن برای افغانستان یگانه مرجع ارئه دهنده خدمات صحی در میدان وردک

هرچند تحولات سیاسی اخیر در افغانستان چالشها و محدودیت های زیادی را در سکتور صحت بمیان آورده است، اما کمیته سویدن برای افغانستان همچنان مصمم است تا به ارائه خدمات صحی خویش در ولایت میدان وردک و سایر محلات تحت پوشش خود ادامه دهد.

عبدالباقی نیازی، باشنده قریه توکرک ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک می باشد. وی برادرزاده کوچک خود حسینا دو ساله را جهت تداوی به شفاخانه ولایتی میدان شهر با خود آورده است. این دختر خوردسال از یک دانه بزرگ التهابی در ناحیه اطراف گردن رنج می برد. 

آقای نیازی می گوید: "در حال حاضر خدمات صحی در شفاخانه ولایتی محدود گردیده است، ادویه و غذا برای مریضان نیست. این یک مشکلی است که مردم بی بضاعت ما آنرا تحمل کرده نمی تواند. ولی با وجود این همه مشکلات، ما از کمیته سویدن برای افغانستان اظهار سپاس می کنیم که خدمات صحی را به مردم عرضه میکند، بخاطریکه ما خبر شده ایم که در سایر ولایات خدمات صحی با سقوط مواجه گردیده است. ما از کمیته سویدن و سایر نهادهای بین المللی می خواهیم تا با ما کمک نمایند، اگر اینها کمک نکنند، ممکن در افغانستان فاجعه انسانی بخاطر نبود خدمات صحی و عامه رخ دهد."  

در شفاخانه ولایتی میدان شهر روزانه حدود ۶۵۰ مریض مراجعه میکند که از آنجمله حدود 300 طفل و بیش از ۱5۰ مریض زن به خدمات صحی دسترسی پیدا میکنند. این شفاخانه با ظرفیت ۱۱۰ بستر روزانه بصورت میانگین از ۸۵ الی ۹۰ مریض بشمول مریضان نسائی ولادی و جراحی در آن بستری میباشند.   

قبل از این، شفاخانه ولایتی میدان شهر خدمات خویش را زیر چتر پروژه صحتمندی بشکل بهتر ارئه داشته است. این پروژه طی یک قرارداد صحی با تمویل بانک جهانی برای مدت 30 ماه از آغاز ماه جنوری سال ۲۰۱۹ الی ماه جون سال ۲۰۲۱ خدمات صحی را در ۷۷ مرکز صحی در میدان وردک ارائه داشته است. اما پس از بمیان آمدن تحولات سیاسی در ماه اگست سال جاری در کشور، این پروژه در حالت بی سرنوشتی قرار دارد و از تداوم قرارداد آن خبری در دست نیست. این امر بالای روند عرضه خدمات صحی در این ولایت اثرات ناگواری در پی داشته است.

داکتر محمد نادر رحمانی رئیس شفاخانه ولایتی میدان وردک در این باره چنین توضیحات میدهد: «پیشبرد امور این شفاخانه با این بزرگی و کلینیک های دیگر بدون موجودیت یک پروژه کاریست بسا دشوار، اما با آن هم ما تنها خدمات ضروری نجات بخش حیات را از بودیجه کمیته سویدن برای افغانستان برای مریضان عرضه میداریم. اگر این خدمات ناچیز ما هم متوقف شود از یک فاجعه مرگبار مادران، کودکان و افراد بی بضاعت در کشور در هراس هستیم.» 

این درحالیست که سازمان جهانی صحت در یک گزارش تازه اش هشدار داده است که توقف بودیجه پروژه های صحت در افغانستان بیش از ۲۰۰۰ مرکز بهداشتی را در کشور مسدود خواهد ساخت. این سازمان در حالی از بسته شدن صد ها مرکز درمانی در کشور خبر میدهد که بیش از این کمیته صلیب سرخ نیز هشدار داده بود که بیش از هفت میلیون تن در افغانستان به خدمات بهداشتی اولیه دسترسی ندارند.