کمیته سویدن برای افغانستان از شورای منتخب معلمان افغانستان در چوکات یک تفاهمنامه حمایت میکند

کمیته سویدن برای افغانستان امروز سه شنبه مورخ ۲۴ ثور یک تفاهمنامه را با شورای منتخب معلمان افغانستان در کابل امضا نمود. براساس این تفاهنمامه، کمیته سویدن برای افغانستان مبلغ ۱.۸۵۷.۱۰۶ افغانی را بمنظور تطبیق فعالیت های این شورا که بخاطر تأمین حقوق معلمان و بالا بردن سطح کیفیت تعلیم و تربیه در افغانستان برنامه ریزی شده است، اهدا میکند.

سونی مانسن، رئیس عمومی کمیته سویدن برای افغانستان از تعهد نهاد در قبال حمایت از تعلیم و تربیه در افغانستان تأکید می ورزد. او میگوید: "ما حمایت خود را از روند تعلیم و تربیه در افغانستان تداوم می بخشیم و کاهش این حمایت ها را در آینده در نظر نداریم. "

در همین حال فضل احمد فضل، رئیس شورای منتخب معلمان افغانستان در مورد چنین اظهار خوشبینی میکند: "از کمیته سویدن برای افغانستان بابت همکاری مالی شان اظهار تشکر میکنم؛ زیرا این همکاری باعث رفع مشکلات تخنیکی ما در ۲۹ ولایت افغانستان میگردد. "

محبوبه رحمت، منشی شورای منتخب معلمان افغانستان و در عین حال عضو مجلس نمایندگان از همکاری کمیته سویدن اظهار امتنان نموده و میفزاید: "این همکاری ها در تقویت نقش و حقوق معلمان زن نیز کمک میکند زیرا اکنون بیشتر از ۲۰ درصد عضویت شورا را زنان تشکیل میدهد. "

مدت اعتبار این تفاهمنامه الی ختم سال ۲۰۱۹ در نظر گرفته شده است که براساس آن کمیته سویدن صلاحیت دارد تا از تطبیق فعالیت های تفاهم شده توسط شورا نظارت و اطمینان حاصل کند.

کمیته سویدن برای افغانستان از ۳۵ سال بدینسو برنامه های تعلیم و تربیه، صحت، انکشاف روستایی و معلولیت را در بیشتر از ۱۴ ولایت افغانستان به پیش میبرد.