کار در کلینیک کمیته سویدن واقع در زندان لغمان آزادی و پول بیشتری را فراهم می کند

سید علم وفایی بدون محکوم شدن به هیچ جرمی مدت سه سال است که در زندان لغمان بسر میبرد.

او میگوید" من تازه صنف دوازدهم مکتب را به پایان رسانده و مشغول آمادگی کانکور برای شمولیت در دانشگاه بودم که به جرم دست داشتن در حملات تروریستی دستگیر شدم."

سید علم وفایی از ارتکاب هر نوع جرم به شدت انکار میکند. بر خورد خوب او در زندان باعث شده تا او در کلینیک کمیته سویدن در داخل زندان اشغال وظیفه نماید که این خود باعث داشتن آزادی و فرصت بیشتر برای دیدن با مراجعین، استفاده از تیلفون برای مکالمات و مهمتر از همه داشتن در آمد ماهانه برای سید علم شود.

مامور زندان که نمیخواهد نامش افشا گردد و در طول بازدید در داخل زندان ما را تعقیب میکرد، میگوید" سید علم در میان همه افراد داخل زندان محبوب است."

کمیته سویدن برای افغانستان مسوؤل ارائه خدمات صحی در سراسر ولایت لغمان بوده و کلینیک داخل زندان یکی از نمونه های کوچک آن میباشد. کلینیک مذکور دارای یک دوکتور یک پرستار و سید علی که منحیث دستیار ایفای وظیفه مینماید، بوده و برای سه صد و بیست زندانی از جمله چهار خانم خدمات صحی ارائه مینماید.

زندانیان نیازمند به این کلینیک  آورده میشوند. زندانی جدید از درد در سراسر بدن اش شاکی است. او دو روز قبل به جرم دست داشتن در بمبگذاری دستگیر و ادعا دارد که توسط مؤظفین پولیس مورد شکنجه قرار گرفته است. او توسط دوکتور فریدون یار مورد معاینه قرار گرفته و به گفته دوکتور مذکور هیچ نوع مشکل جدی وجود ندارد و مریض میتواند با اخذ تسکین دهنده درد اکتفا کند.

زندانیان که با مشکلات جدی روبرو اند به شفاخانه مهترلام انتقال داده میشوند. در اتاق مجاور تنها دو بستر و یک بسته کمک های اولیه وجود دارد و این کلینیک صرفاً خدمات اولیه صحی را میتواند ارائه نماید.

 فریدون یار از نیاز های موجود در کلینیک میگوید " ما نیاز به آکسیجن و داروهای بیشتر برای بیماری های روانی داریم. در حال حاضر تنها یک نوع از داروهای ضد افسردگی و برخی از آرام بخش ها وجود دارد. بسیاری از زندانیان نیاز به خدمات صحی برای مراقبت  از دندان های شان دارند و ما می توانیم آنها را کمک نماییم.

دوکتور فریدون با تایید همکارانش میگوید" علاوه بر همه، ما میخواهیم کار خود را رشد دهیم."

سید علم دستیار دوکتور از وضعیت زندان شکایت ندارد، زیرا همه به حرف های او گوش میدهند. کار در کلینیک تزریق نمودن و معالجه جراحت های کوچک را به سید علم آموخت که این دانش میتواند در آینده نیز برای وی مفید واقع گردد.

سید علم میگوید" من خوشحال میشوم اگر بتوانم در آینده به سطح یک دوکتور و یا هم پرستار تحصیل نمایم."