کوچی ها نیز از خدمات ما بهره مند اند

کمیته سویدن برای افغانستان خدمات بشردوستانه خودرا برای تمامی ساکنین افغانستان به گونه بی طرفانه ارایه میکند. حتی مردم کوچی را نیز تحت پوشش خدمات خود در آورده است. در حالیکه مردم کوچی عادت ماندن در یک محل را ندارند، پروژه تعلیم و تربیه دفتر ساحوی غزنی کمیته سویدن برای افغانستان؛ با استفاده از فرصت زمینه خوب تعلیم و تربیه را برای اطفال کوچی فراهم ساخته است.

هر روز ده ها اطفال در کنار خیمه های مسکونی خود، در یک خیمه دیگر جمع شده و از طرف استادان برای شان درس داده میشود. در دور و بر ولایت غزنی کوچی هایی به چشم میخورند که تابستان را اینجا سپری نموده و در زمستان به یک ولایت گرم نقل مکان می نمایند. کمیته سویدن برای افغانستان با استفاده از فرصت تابستانی؛ برای اطفال این کوچی ها صنف های محلی را فعال نموده و اطفال آنان اعم از دختر و پسر در این صنف ها درس میخوانند.

محترم امیرخان؛ یکتن از استادان صنف های محلی میگوید: «این اطفال با پابندی زیاد برای درس خواندن می آیند، به خاطریکه اعضای شوراهای این صنف ها، بالای ایشان تاکید زیاد میکنند تا به درس های خود حاضر شوند. والدین این اطفال علاقه زیاد به درس خواندن اطفال شان دارند.

یکتن از شاگردان که عایشه نام دارد و در صنف دوم درس میخواند، میگوید: «مادر و پدرم هر وقت برایم میگویند که سروقت به صنف خود بروم. من نام خودرا هم نوشته کرده میتوانم.»

یکتن دیگر از این شاگردان که در صنف سوم درس میخواند و رحمت الله نام دارد؛ میگوید: «من هم درس میخوانم و هم بعد از ظهر گله های گوسفندان را میچرانم. وظیفه خانگی را که استاد برایم میدهد، از طرف شب انجام میدهم.»

در سطح دفتر ساحوی غزنی؛ برای اطفال کوچی ۳۶ صنف فعال شده که ۶۱۰ دختر و ۴۳۴ پسر در آنها از صنف اول الی صنف ششم مشغول درس خواندن هستند

این صنف ها با مکاتب ریاست معارف کلستر شده اند. زمانیکه این شاگردان از صنف های روستایی را به پایان برسانند، همراه با اسنادهای تعلیمی خود یکجا در یکی از مکاتب نزدیک معرفی خواهند شد؛ تا به تعلیم خود ادامه دهند. در کنار کتاب و قرطاسیه، دیگر مواد تعلیم وتربیه نیز در اختیار شان قرار داده خواهد شد تا همگام با دیگر اطفال مسیر موفقیت خود را بپیمایند.