مکاتب محلی کمیته سویدن برای افغانستان فعالیت هایش را آغاز کرد

کمیته سویدن برای افغانستان پس از صدور مکتوب شماره 94، 18/04/2020 وزارت معارف افغانستان، فعالیت های تعلیمی خویش را در مکاتب محلی مطابق به طرح بدیل خدمات تعلیمی این وزارت آغاز کرد.

طرح بدیل وزارت معارف افغانستان  شامل سه روش متداول آموزشی است که  برنامه های تعلیم و تربیه کمیته سویدن برای افغانستان در ولایت های زون شمال شرق روش سومی که تدریس در تجمعات کوچک می باشد را با رعایت توصیه های صحی برای مکاتب محلی تحت پوشش برنامه های خود انتخاب و آنرا عملی می نماید.

 طرح بدیل برای شاگردان مناطق دور دست که امکانات تلویزیون، موبایل و برق را در دسترس ندارند و نمی توانند دروس خود را  برای امتحان آمادگی بگیرند تهیه شده است.

عبدالبشیر هوشنگ مسئول برنامه تعلیم و تربیه کمیته سویدن در تالقان می گوید: « ما صنوف کوچکتر برای متعلمین ایجاد کرده ایم که در هر صنف 5 الی 8 متعلم توسط معلمین همان قریه در فضای باز با رعایت توصیه های صحی تحت آموزش قرار میگیرند».

همچنان عبدالله یعقوبی مسئول برنامه تعلیم و تربیه کمیته سویدن برای افغانستان در کندز می گوید: «مطابق این طرح، تمام شاگردان مکاتب محلی ما به استثنایی ساحات که در آن قضایای مشکوک ویروس کرونا گزارش شده باشد از تعلیمات با کیفیت مستفید میشوند». وی می افزاید که در قرای زدران ولسوالی بغلان مرکزی و شینواری ولسوالی چهاردره ولایت کندز قضایای مشکوک گزارش شده است که بر اساس آن مکاتب محلی ما در این محلات باز نکردیده است و این احتمال می رود که تعداد محلات مشکوک افزایش یابد، اما برای جلوگیری از سرایت بیماری ویروس کرونا در میان دانش آموزان تدابیر بهتری  سنجیده شده است و تمام معلمین مکاتب محلی مکلف به تطبیق آن هستند. شاگردان در گروپ ها با در نظر گرفتن فاصلۀ مناسب تنظیم می گردند، تدریس شاگردان در فضای باز صورت می گیرد، همه روزه هدایات وقایوی مانند دست نزدن به وسایل آموزشی یکدیگر، در نظر گیری فاصله ها، اجتناب از تجمع در اوقات رخصتی، اجتناب از استفاده وسایل مشترک مانند گیلاس و غیره و شستن دستان پس از تماس با اشیاء به شاگردان ابلاغ می گردد.  برای شاگردان آب، آبدان ها و مایع دستشویی نیز تدارک دیده شده است تا زمینۀ رعایت اصول بهداشت برای همه فراهم باشد.

گفته می شود که تکمیل شرایط نصاب تعلیمی در این شرایط ناگوار غیر ممکن به نظر می رسد، اما بدیل آن این است که برای همه شاگردان مکاتب تحت پوشش برنامه های تعلیم و تربیه، کتاب تمام مضامین توزیع شده است و شاگردان می توانند با رهنمایی والدین شان در خانه ها مطالعه کنند و مشکلات شان را با معلمین در میان بگذارند که این می تواند برنامه های تعلیم و تربیه کمیته سویدن برای افغانستان را به هدف نزدیک کند.