معرفی پروژه ایجاد شهروندی فعال و برابری اشخاص دارای معلولیت در افغانستان

پروژه ایجاد شهروندی فعال و برابری اشخاص دارای معلولیت در افغانستان (BACEDA) به منظور تحول و دگرگونی وضعیت حقوقی معلولین در افغانستان طراحی شده است. این پروژه به همکاری مالی اتحادیه اروپا برای ۳۶ ماه میباشد که سر از ماه جنوری ۲۰۲۰ شروع که به رهبری کمیته سویدن برای افغانستان و با همکاری دفتر بین المللی حمایت از اطفال و دفتر دسترسی برای معلولین افغانستان تطبیق میگردد. کمیته سویدن برای افغانستان (SCA) در ولایات پکتیکا، غزنی، وردک، بلخ و سمنگان، و دفتر بین المللی حمایت از اطفال در ولایات فاریاب و سرپل وموسسه دسترسی برای معلولین افغانستان در ولایات پکتیا و خوست مسولیت تطبیق این پروژه را بر عهده دارند.

هدف کلی: تقویت موسسات جامعه مدنی که در عرصه معلولیت برای دفاع و تحقق حقوق اشخاص دارای معلولیت های فزیکی و ذهنی  فعالیت می کند.

نتیجه میان مدت ۱.۱: بلند بردن  آگاهی اعضای کلیدی جامعه (شوراهای انکشافی محلی، حکومت محلی، عالمان دینی، رسانه ها) در مورد حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت  فزیکی و ذهنی در 10 ولایت افغانستان.

نتیجه کوتاه مدت۱.۱.۱: اعضای کلیدی جامعه (شورای انکشاف محلی، حکومت محلی، عالمان دینی ، رسانه ها، مردان  و زنان) در 10 ولایت افغانستان درمورد حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت معلومات و دانش دریافت می کنند.

نتیجه کوتاه مدت۱.۱.۲: مقامات ذیربط دولتی، شورای انکشاف محلی و سایر افراد متعهد، دانش، مهارت و آگاهی لازم را کسب نموده  و نسبت به حقوق و امتیازات زنان، مردان، دختران و پسران دارای معلولیت های  فزیکی و ذهنی پاسخگو باشند.

نتیجه میان مدت ۱.۲: ارتقاع ظرفیت نهاد های جامعه مدنی متمرکز بر معلولیت بشمول انجمن های معلولین مردان، تا از حقوق اشخاص دارای معلولیت های ذهنی و جسمی در مناطق تحت پوشش این پروژه حمایت و پشتیبانی نمایند.

نتیجه کوتاه مدت۱.۲.۱: انجمن های معلولین مردان به شمول اعضای گروپ کمک خودی (SHG)، دانش، مهارت و پشتیبانی مالی را کسب مینماید تا از حقوق و امتیازات زنان دارای معلولیت های فزیکي و ذهني حمایت و دادخواهی نمایند.

نتیجه میان مدت ۱.۳: ارتقاع ظرفیت سازمانهای جامعه مدنی منجمله انجمن های معلولین زنانه تا حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت فزیکی و ذهنی  را در مناطق تحت پوشش این پروژه ترویج و حفاظت نمایند.

نتیجه کوتاه مدت ۱.۳.۱: انجمن زنان دارای معلولیت به شمول اعضای گروپ کمک خودی (SHG)، دانش، مهارت و پشتیبانی مالی را کسب نموده  تا از حقوق زنان دارای معلولیت ذهنی و فزیکی  حمایت و دادخواهی نمایند.