قهرمانان اصلی افغانستان زنان هستند

کمیته سویدن برای افغانستان امروز به تاریخ دهم ماه مارچ سال ۲۰۲۱ میلادی از روز بین المللی زن تجلیل به عمل آورد. دراین برنامه نزدیک به دوصدتن از کارکنان دفتر مرکزی کابل و همچنان تعدادی از کارمندان دفتاتر ساحوی کمیته سویدن اشتراک ورزیده بودند. این برنامه با در نظرداشت وقایه از ویروس کرونا در فضای آزاد در دفتر مرکزی کابل تنظیم گردیده بود.

آقای سراج الدین جویا مسوول بخش حقوق بشر و جندر کمیته سویدن برای افغانستان در سخنان آغازین خود ضمن عرض تبریکات از روز جهانی زن در برنامه گفت: "جای مسرت و خوشی است که روز جهانی زن امروز در سطوح مختلف تجلیل میشود اما در شرایطی این روز را تجلیل مینماییم که دنیای امروزی نتوانسته است که شرایط برابر و متعادل را در همه عرصه ها  برای زنان و مردان فراهم سازد. امروزهم زنان و دختران به گونه ای آشکار در خیابان ها، محل کار و نهاد های آموزشی و تحصیلی مورد آزار و اذیت قرار میگیرند."

آقای جویا همچنان اضافه نمود: "که محل کار و ساختار خانواده ها به دور از خشونت و بی احترامی برای زنان و دختران نیست و این نشان دهنده عدم آگاهی جامعه در پیوند به حقوق اساسی زنان از منظر اسلام و قوانین نافذه کشور می باشد."

وی عامل تبعیض و نابرابری های موجود در جامعه را منحصر به فرد و مربوط به بعد رفتاری، فرهنگی دانست. همچنان وی جهت     بیرون رفت از این مسئله را چنین تذکر داد: "بخاطر راه حل نمیتوان فقد به پالیسی ها، برنامه ها و استراتیژی ها عمل نمود بلکه راه بیرون رفت بدون شک مستلزم تلاش های فردی، کار و فعالیت فردی در ساختار های خانواده، اجتماع، دفتاتر و نهاد های تحصیلی و تعلیمی می باشد."

آقای احمد خالد فهیم رئیس عمومی برنامه ها و معاون کمیته سویدن برای افغانستان گفت: "زنان در سطوح مختلف با محدودیت های فراوانی روبرو هستند اما با آن هم در مقایسه با سال های گذشته در ساحات مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با همه مشکلات دستاورد های زیادی داشته اند بنا زنان قهرمانان اصلی افغانستان هستند."

آقای فهیم افزود: "زنان و دختران از گروه های اصلی مورد هدف کمیته سویدن هستند که سالانه از طریق چهار برنامه بزرگ تعلیم وتربیه، صحت، انکشاف روستایی و برنامه باز توانی معلولین به پیمانه بزرگ مستفید میشوند. سال گذشته بیشتر از ده میلیون زنان و دختران از برنامه های ذگر شده مستفید شدند و این رقم هر سال نسبت به سال دیگر افزایش می یابد."

همچنان این برنامه بخش های دیگری را مانند بخش تعهدادت رهبری کمیته سویدن جهت پیشرفت شرایط کارمندان زن، تیاتر، نمایشگاه رسامی و هوارد را در بر می گرفت.

و نیز این برنامه با ارایه تقدیرنامه ها به کارمندان زن در کمیته سویدن برای افغانستان خاتمه یافت.