روسای جدید دفاتر منطقوی یکجا برای بار نخست. از جانب چپ: احمد سلیم رئیس دفتر منطقوی شمالشرقی (تالقان)، حسن رضا کریمی رئیس دفتر منطقوی شمالی (مزار شریف)، یوسف جاوید رئیس دفتر منطقوی جنوب شرقی (غزنی)، شفیع الله شریفی رئیس دفتر منطقوی مرکزی (میدان وردک) و عبدالاحد سمون رئیس دفتر منطقوی شرقی (جلال آباد). 

روســای جدید دفاتــر منطقوی بــرای بار نخست ملاقــات مینماینــد.

کمیته سویدن برای افغانستان از تنظیم مجدد که یکی از اهداف آن اتخاذ تصامیم در نزدیکی گروه های مورد نظر بود، عبور نمود. به منظور نیل به هدف متذکره تقویت و تحکیم دفاتر منطقوی ضروری بود.  

هر یکی ازین دفاتر دارای یک مدیر جدید با تفویض صلاحیت های گسترده جهت رهنمائی پیرامون تطبیق پروژه های کمیته سویدن برای افغانستان میباشد. روسای دفاتر میدان وردک و تالقان از داخل کمیته سویدن استخدام گردیده و سایر روسا تازه وارد کمیته سویدن برای افغانستان شده اند. پنج رئیس مذکور طی یک ورکشاپ که در دفتر مرکزی کمیته سویدن برای افغانستان مقیم کابل دایر گردیده بود، برای بار نخست باهم ملاقات نمودند. 

 یوسف جاوید، رئیس دفتر منطقوی جنوب-شرقی که در ولایت غزنی موقعیت دارد میگوید: "قبل از پیوستن به این نهاد من تصور نمیکردم که کمیته سویدن برای افغانستان به این اندازه بزرگ باشد. اما میدانستم که این یک نهاد مهمـی است که کمک های ارزنده با مردم افغانستان مینماید." 

یوسف جاوید حدود ۲۴ سال تجربی کاری در بست های مدیریت ارشد با نهادهای متعدد دارد. اخیراً وی منحیث رئیس با دفتــر ناروی بـرای مهاجـرین ایفای وظیـفه مینـمود.

  یوسف جاوید طی جلسات از مقامات محلی شنیده است که کارهای کمیته سویدن برای افغانستان را تمجید و ستایش مینمودند و میگفتند که کمیته سویدن برای افغانستان یک نهادی است که واقعاً در مطابقت با نیازمندی های منطقه فعالیت مینماید. یوسف جاوید از چالش های موجود منجمله وضعیت دشوار امنیتی به مثابه چالش بزرگ که وی و کمیته ســویدن برای افغانستان بایست به آن رسیـدگـی نماید، همیشــه خوبتـر آگاه بوده است.   

یوسف جاوید میگوید: "من در برابر وظیفی جدید خویش احساس خوبی دارم و فکر میکنم که دقیقاً در جای درست استم."