شکیلا در برابر مشکلات زندگی کامیاب شد

شکیلا ۲۲ ساله که در اصل باشنده ولایت نورستان است، با وجود مشکلات زیاد اموزش های ابتدایی را در قریه خود به پایان رساند.

وی در حال حاضر با خانواده خود در ولایت نورستان زندګی میکند و در قریه یی خود اولین دختر بود که از صنف دوازده فارغ شده است.

وی که به مکتب میرفت، با مشکلات جدی امنیتی روبرو میگردید و زندگی اش در خطر می بود. در پهلوی این که شکیلا به مکتب میرفت، نزدیکان شان با وی بر خورد بد میکردند و روابط با ایشان را قطع کرده بود..

شکیلا گفت "انان پشت مه ګپ میزدند، مثلآ میگفتند که شما ای دختر را ببنین به مکتب میرود، این بسیار گپ بد است، ای دختر باید تنها کارهای خانه خود را انجام دهد."

وی گپ ها و اتهامات مردم را تحمل کرد، اما بخاطر اینده روشن شان کوشش های خود را متوقف ننمود. شکیلا به دختران دیگر پیام میدهد که باید تسلیم نشوند، در قصه لباس و ستایل نشوند و به مکاتب بروند و درس بخوانند. وی میگویند که دختران باید به خانواده های خود قناعت بدهند که ارزش اموزش به چی اندازه است؟

شکیلا در این اواخر از پروگرام سه ساله فزیوتراپی فارغ شده است. وی اطمنان میدهد که به جامعه خود خدمت خواهد کرد.  این پروگرام از طرف کمیته سویدن به راه انداخته شده بود که رهبری ای پروګرام را دفتر جلال اباد به عهده داشت..

شکیلا گفت "حال مه میخواهم که از کمیته سودین بسیار زیاد تشکری نمایم که در مناطق دور دست کشور این چنین پروگرام ها را آماده ساخته است. کمیته سویدن ما را مثل یک خانواده اموزش داد، در پهلوی فزیوتوراپی در بخش های امنیتی و اجمتاعی نیز زیاد چیز ها را اموختیم. "