سلامتی کودک برای آموزش ضروری است

دفترساحوی کمیته سویدن برای افغانستان هرسال در ولسوالیهای زیر پوشش ولایتهای غزني وپکتیکا، در مکاتب و صنوف محلی خود؛ میان هزاران شاګردان جدیدالشمول امراض ساری و کم بین/ کم شنوا را از طریق داکتران مسلکی انجام می دهد تا موانع در راستای اموزش سالم آن را از بین ببرد.s

مطابق به طرزالعمل صحی مکتب ها، کمیته سویدن برای افغانستان هدف از این معاینات صحی اینست که در شاګردان آن بیماریهای را تشخیص کنند که تأثیر منفی مستقیمی در یادگیری آنان را دارند.

به گفته داکتر روزی محمد ، مسول صحی مکاتب در برنامه تعلیم وتربیه کمیته سویدن، من هر از گاهی در قریه ها با چنین شاگردان روبرو بوده ام که از سوء تغذی ، امراض ساری یا حتی از مشکلات کم بینی یا شنوایی رنج می بردند اما به گفته وی بلافاصله پس از معاینه ، به خانواده شان خبر داده شده وهدایات مراقبت شان نیز داده شده است، تا برای سلامتی کودک دست به کار شوند.

شاگردانی که دارای نقص بینایی یا شنوایی را داشته باشند آنان در ردیف اول صنف می شانند تا خوب اخذ کرده بتوانند.

کمیته سویدن در توافق با وزارت معارف افغانستان تمام مکتب ها وصنوف روستایی خود را از چندین ماه بدینسوبه شکل گروپی فعال کرده است که در آن به شاگردان و معلمان شان همه امکانات را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در اختیار قرارداده شده است وبرعلاوه به این تا کنون به حدود ۲۵۰۰ شاگردان از گروهی جدیدالشمولان امسال مورد معاینات صحی قرار گرفته اند.