والی ولایت غزنی از مرکز بازتوانی معلولین کمیته سویدن دیدن نمود

وحید الله کلیمزی - والی ولایت غزنی، ظاهرشاه نیکمل - رییس صحت عامه ولایت غزنی و حمیدالله سروری منشی شورای ولایتی غزنی؛ از خدمات و مراجعین مرکز بازتوانی فزیکی معلولین دفتر ساحوی غزنی کمیته سویدن برای افغانستان دیدن نمودند.

محترم وحیدالله کلیمزی حین دیدار از تمامی امکانات عصری و شعبه های مرکز بازتوانی معلولین، اظهار خورسندی نموده و از خدمات عالی این مرکز سپاسگذاری نمود؛ بایذ خاطر نشان کرد که این مرکز در سطح زون یگانه مرکز ساخت و ترمیم اعضای مصنوعی برای معلولین تلقی میشود.

محترم محمدیوسف جاوید؛ رییس دفتر ساحوی غزنی کمیته سویدن برای افغانستان؛ در باره ارایه خدمات و مراجعین این مرکز معلومات مفصل را به ایشان ارایه نمود.

محترم وحیدالله کلیمزی طی گفته هایش یادآور شد: »خدمات کمیته سویدن در افغانستان بی نظیر است، به ویژه در بخش معلولین که اینها قشر زیان پذیر جامعه به حساب می آیند.«

در ولایت غزنی در بخش بازتوانی فزیکی معلولین از سوی کمیته سویدن برای افغانستان ساختمان مجهز اعمار شده که همه روزه ده ها معلول ومریضان مراجعه نموده و از اعضای مصنوعی و خدمات فزیوتراپی بهره مند میشوند.

دفتر ساحوی غزنی کمیته سویدن برای افغانستان بر علاوه معلولیت، خدمات موثر در بخش های صحت و انکشاف نیز از چندین دهه بدینسو در ولایت های غزنی، میدان وردک و پکتیکا ارایه می نماید