از کار آموزی تا کاروبار کوچک

آلینا عظیمی 25 سال دارد و یک گروپ تولیدی را در قریه لرغان شهر ایبک رهبری میکند. او یک حمایت کننده خوب برای خانواده و چند زن دیگر در قریه است. او و ۵۲ تن دیگر از یک دوره آموزش های مسلکی چون آرایشگری، بیک دوزی، کیک و کلچه بزی و صابون پزی فارغ شدند. خانم های فارغ شده حالا 23 گروپ تولیدی در شهر ایبک ولایت سمنگان ساخته اند و مصروف کار اند.

پروژه انکشاف دهات کمیته سویدن برای افغانستان در شمال به منظور آموزش حرفه و تقویه اقتصادی بانوان، آموزش هایی مسلکی را در روستا ها و قریه های دور دست راه اندازی نموده است. این آموزش ها به منظور اشتغال زایی خانم ها در قریه ها و دهات انجام شده است.

آلینا میگوید: "مسوولیت یک خانواده پانزده نفری را به دوش دارم. پدرم کار کرده نمیتواند. گلدوزی میکنم و از عاید که از این حرفه بدست میاورم مصارف خانواده ام میشود. اینجا هشت تن با من کار میکنند. چهار تن آنان از کورس های مسلکی سال گذشته فارغ شده اند."

وی همچنان اضافه میکند: "ماهانه 15-20 هزار عاید دارم. پدرم را از همین پول به حج فرستادم. کار کردن در قریه کار ساده نیست. با هر گونه مشکلات باید مبارزه کنید."

مادر آلینا حمایت کننده خوب بریا دخترش است. او از ده سال به اینسو معاون شورا میر سید لرغان است. او میگوید: "تلاش میکنم تا زمینه کار برای خانمها در سطح قریه فراهم شود. دخترم را حمایت نمودم تا خانمهای دیگر در سطح قریه تشویق شوند و حرفه را بیاموزند. پیشنهاد قرضه نموده ام. تصمیم دارم در سطح شهر دوکان باز کنم تا تولیدات خود را به فروش برسانیم و میخواهم یکی از خانمها دوکاندار این دوکان باشند."

در گوشه از شهر در قریه خواجه اسماعیل جمیله 27 ساله، با دو فرزندش زندگی میکند. او از شوهرش جدا شده است. او نیز در آموزش مسلکی سال گذشته اشتراک کرده و حرفه بیک دوزی را آموخته است. وی میگوید: "بهترین فرصت بود تا شامل آموزش حرفه شوم. حالا در قریه بیک دوزی میکنم. مردم فرمایش میدهند و من برای شان میدوزم. میتوانم به تنهایی از اطفالم مواظبت کنم. برای پسرم دوکانچه کوچک ساخته ام. ماهانه پنج هزار عاید دارم. برایم یک مصروفیت سالم است. میتوانم از اطفالم خوب مواظبت کنم و آنها را به مکتب بفرستم."

محمد فهیم واحدی، مسوول پروژه انکشاف دهات کمیته سویدن در شمال میگوید: "آموزش مسلکی برای خانمها در سال 2019 در ولسوالی های ایبک ولایت سمنگان و شولگره ولایت بلخ راه اندازی شد. در مجموع 113 تن از خانمها که عضویت گروپ های پس انداز را داشتند در هشت مرکز در بخش هایی کیک و کلچه پزی، آرایشگری، صابون سازی، و بیک دوزی آموزش دیده اند."

قرار است در سال 2020، دوازده مرکز آموزش های حرفوی را در ولسوالی هایی دره صوف پایین و ایبک ولایت سمنگان راه اندازی کند که شامل موبایل سازی، کیک و کلچه، بیک دوزی، گلدوزی و صابون سازی میشود.