زنان چطور خود کفا می شوند؟

زمان آن فرا رسیده است که پس از این، زنان معلول متکی به مهارت ها و دست آورد های خود باشند و به یاری رسانیدن مردان تکیه نکنند. به روایت تعداد از زنان معلول در ولسوالی کشم ولایت بدخشان، زنان همواره به همکاری های مردان اتکاه داشتند و قادر نبودند که کوچک ترین نیازمندی هایشان را از طریق تولیدات و فراورده های خود مرفوع سازند که این یک چالش بزرگ در مسیر پیشرفت زنان به حساب می آمد.

اکنون این چالش ها در بسیاری از ساحات تحت پوشش فعالیت های برنامه معلولیت کمیته سویدن برای افغانستان تا حدودی کاهش یافته است و تعداد از زنان معلول متکی به دست آورد ها و تولیدات خود هستند که می تواند یک روزنۀ امید برای پیشرفت زنان معلول باشد.

نسرین یکی از خانم های دارای معلولیت است که در قریه خشکه دره ولسوالی کشم ولایت بدخشان زندگی می کند،  آموزگار کورس حرفوی رغزه دوزی است، می گوید: « قبل از گرفتن حرفه رغزه دوزی وضعیت اسفبار داشتم و متکی به شوهر و دیگر اعضای خانواده بودم و همیشه توسط آنها ملامت می شدم. اکنون نیازی به کمک دیگران ندارم و حتی سایر اعضای خانواده را نیز همکاری می کنم. این کار باعث شده است که هم خود کفا باشم وهم قدر بیشتر در میان اعضای خانواده و مردم قریه داشته باشم. فعلا من ده تن از دختران و زنان دارای معلولیت را حرفه رغزه دوزی می آموزم و به این شکل می خواهم دیگران را نیز روش خود کفا سازی را آموزش دهم.»

بیشتر حرفه های را که زنان به خود انتخاب کرده اند؛ قالین بافی، رغزه بافی، بلوچی دوزی، گراف دوزی، دستکول دوزی، مهره دوزی، خیاطی، بافندگی و دست دوزی است که روی دو هدف متمرکز است. از یک طرف، تولیدات محلی را انکشاف می دهند و از طرف دیگر، با سرمایه کمتر، می توانند عواید مورد نیاز خود را بدست بیاورند.

روح الله عزیزی کارمند کورس های حرفوی برنامه معلولیت در این باره می گوید: «تا هنوز به تعداد 1202 خانم دارای معلولیت از کورس های حرفوی برنامه معلولیت در ولایت های زون شمال شرق فارغ گردیده و پس از آن تجارت های کوچک را راه انداخته اند.» موصوف می افزاید که تا کنون استعدادهای خوبی در میان زنان به مشاهده رسیده است و بسیاری از آنها علاوه از اینکه به خود کفایی رسیده اند، اعضای خانواده را نیز همکاری می نمایند.

پروسۀ خود کفا سازی زنان معلول در این بخش خلاصه نمی یابد، بلکه برنامه معلولیت نیز از طریق توزیع قرضه های بدون سود که تا هنوز به تعداد 1400 زن معلول از این طریق به مرحله خود کفایی رسیده اند؛  زنان و مردان معلول را یاری می رساند.