زنان و دختران حق دارند که بدون آزار و اذیت سفر کنند

آزار و اذیت در ترانسپورت شهری افغانستان و بطور خاص در شهر کابل، به یک مشکل جدی سد راه زنان و دختران مبدل شده است. گذشته از مسائل آزار و اذیت، ترانسپورت شهری (وسایط شخصی که همچون تکسی در شهر کار میکنند) مطمئن و قابل اعتماد مردم نیست. جرایم مختلف از جمله سرقت، کیسه بُری و آدم ربایی ها در این وسایط از سوی مردم و رسانه ها گزارش شده است.

در گزارشی که توسط انستیتوت تحقیقاتی زنان و کودکان در سال 2015 منتشر شد آمده است که 90 درصد از زنان مصاحبه شده حداقل یک بار در فضای عمومی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و در نتیجهٔ نظرسنجی که توسط کمیته سویدن برای افغانستان در رسانه های اجتماعی انجام شد دریافته ایم که تعداد زیادی از مردم می پذیرند که آزار و اذیت در ترانسپورت و وسایط شهری یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی است که زنان و مردان در افغانستان با آن مواجه هستند.

برای رسیدگی به این موضوع، کمیته سویدن برای افغانستان با همکاری شبکه ملی ادغام مردان و پسران در پروسه انکشاف (NMA) فعالیت های مختلف دادخواهی را آغاز کرده است که شامل جلسات با گروه کاری اجتماعی و سیاسی زنان به رهبری ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت امور داخله، ریاست ترافیک کابل میباشد.

در نتیجهٔ تلاش های کمیته سویدن برای افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی، روش حمل دو تن مسافر در سیت جلو وسایط شهری از سوی اداره ترافیک کابل منع قرار داده شد. علاوه براین، وزارت امور داخله کشور دستورالعمل هایی را جهت مبارزه در برابر آزار و اذیت خیابانی و آزار و اذیت در وسایط شهری در جریان ربع اول سال ۲۰۱۹ میلادی نهایی خواهد ساخت .

ایجاد یک خط تلیفون ملی برای وصل ساختن قربانیان آزار و اذیت با پولیس محل از ابتکار دیگری است که توسط شبکه ملی ادغام مردان و پسران در پروسه انکشاف (NMA) و کمیته سویدن برای افغانستان بکار رفته است.  

همچنین کمیته سویدن برای افغانستان یکجا با ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان شماری از جلسات دادخواهی را با وزارت امور داخله افغانستان روی ضرورت ایجاد خط تلیفونی برای رسیدگی به مشکلات و نگرانی های مربوط به قضایای آزار و اذیت که خاصتاً زنان و دختران در وسایط عامه و جاده ها با آن مواجه هستند، تدویر نموده است. وزارت امور داخله روی ایجاد یک دستورالعمل ملی برای مبارزه علیه آزار و اذیت موافقت کرده است که بر اساس آن یک خط تلیفون تماس با پولیس محل ایجاد شده و عارضین میتوانند شکایات شان را مستقیماً با پولیس در میان بگذارند. این دستورالعمل تا به حال پیش نویس شده است و کمیته سویدن برای افغانستان حمایت های تخنیکی خود را در راستای تکمیل و نهایی ساختن این سند به وزارت امور داخله فراهم میدارد. 

این دستاورد ها با همکاری های چشمگیر شبکه ملی ادغام مردان و پسران در پروسه انکشاف (NMA) که توسط بخش حقوق بشر و جندر کمیته سویدن برای افغانستان ایجاد و رهبری میشود، حاصل شده اند.  

کمیته سویدن برای افغانستان بر اساس توصیه و پیشنهادات یک مطالعهٔ که در سال ۲۰۱۶ میلادی تحت عنوان ”سوی دیگر برابری جنسیتی: مردان و خصوصیات مردانگی در افغانستان“ انجام یافت، به تأسیس شبکه ملی ادغام مردان و پسران در پروسه انکشاف (NMA) پرداخته است. هدف از ایجاد این شبکه بالا بردن سطح تعهد و ظرفیت در روش های تغییر جنسیتی بمنظور دخیل ساختن مردان و پسران در پروسه عمومیت دهی و برابری جنسیتی میباشد.

سراج الدین جویا

مدیر بخش حقوق بشر و جندر، کمیته سویدن برای افغانستان