۲۲۵۰

خانم از طریق صنوف آموزش برای زندگی سالم، آموزش های صحی و سواد آموزی دریافت نمودند

۱۰۴

معلم در خط بریل و زبان اشاره آموزش دیدند

۵۵۲۹

شاگرد کوچی بشمول ۳۱۸۴ دختر به مکاتب که توسط کمیته سویدن حمایت میگردد، راه یافتند

ساحات کاری ما

فعالیت های ما را در افغانستان تعقیب کنید

سلامتی کودک برای آموزش ضروری است

دفترساحوی کمیته سویدن برای افغانستان هرسال در ولسوالیهای زیر پوشش ولایتهای غزني وپکتیکا، در مکاتب و صنوف محلی خود؛ میان هزاران شاګردان جدیدالشمول ا