۲۲۵۰

خانم از طریق صنوف آموزش برای زندگی سالم، آموزش های صحی و سواد آموزی دریافت نمودند

۱۰۴

معلم در خط بریل و زبان اشاره آموزش دیدند

۵۵۲۹

شاگرد کوچی بشمول ۳۱۸۴ دختر به مکاتب که توسط کمیته سویدن حمایت میگردد، راه یافتند

ساحات کاری ما

فعالیت های ما را در افغانستان تعقیب کنید

تاریک میبیند اما روشن می اندیشد

او آموزش های ابتدایی را در برنامه معلولیت کمیته سویدن برای افغانستان فرا گرفته است و اکنون به حیث استاد در یکی از صنف های آموزشی در سطح قریه برای ن