1. مزار شریف

  دفتر منطقوی شمالی در بخش های تعلیم و تربیه، توانبخشی، صحت و انکشاف روستایی فعالیت مینماید.

 2. تالقان

  ولایات بدخشان، تالقان، کندز و بغلان توسط دفتر منطقوی شمال شرقی مورد پوشش قرار میگیرد.

 3. وردک

  دفتر منطقوی وردک فعالیت های بخش تعلیم و تربیه، توانبخشی افراد دارای معلولیت، صحت و انکشاف روستائی را در بیشتر از ۲۰۰۰ قریه ولایات وردک و بامیان به

 4. جلال آباد

  دفتر منطقوی شرقی ولایات ننگرهار، کنر و لغمان را تحت پوشش قرار میدهد.

 5. غزنی

  دفتر منطقوی جنوب شرقی ولایات غزنی و پکتیکا را تحت پوشش قرار میدهد.