1. مزار شریف

  دفتر منطقوی شمالی در بخش های تعلیم و تربیه، توانبخشی، صحت و انکشاف روستایی فعالیت مینماید.

 2. تالقان

  ولایات بدخشان، تالقان، کندز و بغلان توسط دفتر منطقوی شمال شرقی مورد پوشش قرار میگیرد.

 3. وردک

  دفتر ساحوی اداری وردک:

 4. جلال آباد

  دفتر منطقوی شرقی ولایات ننگرهار، کنر و لغمان را تحت پوشش قرار میدهد.

 5. غزنی

  دفتر ساحوی کمیته سویدن برای افغانستان در سال ۱۳۷۲ هـ ش در زون جنوب شرق در ولایت غزني فعال شده است و از طریق همین دفتر اکنون در ولایات غزنی، پکتیکا

 6. پروان

  دفتر اداری پروان ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر را تحت پوشش دارد.