در مورد ایکیا

بنیاد ایکیا یکی از بنیاد های ساخته شده توسط صاحب بنیاد انگکا میباشد که در بخش های بشردوستانه کار میکند.

هدف ما بهبود فرصت ها برای کودکان و جوانان در برخی از فقیرترین جوامع در جهان، با تأمین بودجه جامع و برنامه های طویل مدت است که می تواند، تغییرات قابل توجه و پایدار را ایجاد کند. بنیاد ایکیا با شرکای قوی استراتیژیکی و با استفاده از روش های نو بخاطر بدست آوردن نتایج بزرگ در چهار بخش اساسی زندگی کودک: جای که خانه نامیده شود، آغاز زندگی سالم، تعلیم با کیفیت و درآمد دوامدار فامیل، کار میکنند.

برای معلومات بیشتر به ویب سایت ایکیا مراجعه کنید

www.ikeafoundation.org و www.facebook.com/IKEAfoundation