در مورد بیناد شیفو:

 

شیفو یک شرکت اجمتاعی در سویدن میباشد.  دورنما ما روزی است که هیچ کودکی در اثر امراض قابل پیشگیری وفات نکند. با کار کردن همرای شرکای خود و بر بنیاد معلومات قابل اعتماد، مرتبط و شفاف خلا های موجود در خدمات صحی را شناسای کرده از بین میبریم. شیفو در حال حاضر در تقویت سیستم صحی و حمایت خدمات صحی پیشگیرانه کار میکند. تمرکز ما بالای راجستر شدن اطفال و تعقیب کردن آن است تا اطمینان حاصل کنیم که آنها از تمام خدمات صحی ضروری مانند واکسین، نظارت بر رشد، تغذیه و جلوگیری از انتقال (اچ ای وی) از مادر به کودک مستفید شدند. ما میخواهیم مطمئین شویم که تمام اطفال راجستر شوند و تمام خدمات صحی ضروری را در آسیب پذیر ترین زمان زندگی خود: نوزادی و کودکی دریافت کنند و میخواهیم مطمئین شویم که آنها قوی و سالم رشد میکنند.

شیفو سیستم کودک من را توسعه کرده است که برخی از سخت ترین چالش ها در رسیدن به هر کودک با خدمات صحی پیشگیرانه و راجستر نمودن اطفال را از طریق تقویت نهاد های اطفال، حصول اطمینان خاطر از پیگیری موثر اطفال، و ارائه اطلاعات قابل اعتماد و مرتبط برای بهبودی در تصمیم گیری را پیشکش مینماید. شیفو در حال حاضر در یوگاندا کار میکند و در افغانستان همراه با کمیته سویدن برای افغانستان کار را آغاز کرده است.

برای معلومات بیشتر به ویب سایت شیفو مراجعه کنید

 https://shifo.org