فرزانه می خواهد اولین دختر در قریه نهرآب باشد که از مکتب فارغ گردد

مکتب مولوی غلام رسول شهید سه سال قبل توسط کمیته سویدن برای افغانستان در قریه نهرآب، ولسوالی فرخار ولایت تخار اعمار گردیده است. در این قریه فقط همین یک مکتب وجود دارد. تا اکنون روال درین قریه قسمی بوده که دانش آموزان اناث الی صنف ۷ یا ۸ که همانا رسیدن به سن بلوغ است، رفتن به مکتب را ادامه داده و سپس مکتب را ترک کرده یا به کارهای خانه مصروف می شوند و یا هم تن به ازدواج زود هنگام می دهند.

فبروری 1, 2017, by بکتاش مصور