فاطمه “عرف و عنعنات ما به مردان اجازه نمی دهد تا بمنظور معالجه، اعضای بدن زن را برهنه سازد.”

۲۰۰ فیزیوتراپیست جهت رسیدگی به مشکل کمبود خدمات فیزیوتراپی در افغانستان از طریق پروژهٔ بسوی دسترسی به خدمات بازتوانی با کیفیت در افغانستان (TIQRA) تحت آموزش قرار دارند. این پروژه به منظور حمایت دولت افغانستان در زمینه بهبود عرضه خدمات صحی با عطف توجه روی توسعه و دسترسی بهتر به خدمات بازتوانی فزیکی با کیفیت، طراحی گردیده است.

می 16, 2017, by SCA