کمیته سویدن شبکه آبرسانی را میسازد که برای ۱۳ قریه ولسوالی رستاق آب آشامیدنی صحی فراهم می کند

سپتامبر 4, 2018, by SCA