” پروژه حفظ الصحه و آب پاک ۲۴۰۰ خانواده را در قریه خلیان تالقان از آب آشامیدنی مستفید میسازد “

قریه خلیان در ۱۵۰ کیلومتری شمال تالقان، مرکز ولایت تخار موقعیت دارد. جاده ی که ما بالای آن سفر می نمودیم هموار بود و در نواحی دو طرف آن سبزه های تازه قرار داشت. هرچند جریان دو رودخانه از چند کیلومتری آن مناطق می گذشت، اما آن مناطق تنها با آب باران آبیاری میگردید.

می 30, 2016, by SCA