رحمن پلان های پروژوی را به مکاتب مبدل میسازد

عبدالرحمن از میان ۵۰۰۰ تن کارمند کمیته سویدن برای افغانستان، فردیست که میکوشد از تحقق پذیرفتن پلان های پروژه حمایت از مکاتب و برگشتن پول تمویل کنندگان به مکاتب اطفال اطمینان دهد. وی مدت ۱۹ سال میشود که برای کمیته سویدن برای افغانستان ایفای فعالیت نموده و اخیرأ سمت ناظر/سوپروایزر ساحوی تعلیم و تربیه را اکتساب نموده است.

سپتامبر 6, 2016, by SCA