سفر لیدا، از معلولیت الی فراگیری فن آرایش و دانش آموزی در رشتهٔ کمپیوتر ساینس

لیدا میگوید: “من زمانیکه صنف چهارم مکتب بودم، مکتب را ترک نمودم؛ بخاطریکه راه رفتن برایم بسیار مشکل بود. من هیچگاه در مورد بازی با کودکان و رفتن به جاه های دیگر فکر نمی کردم؛ صرفأ رفتن به مکتب برایم کافی بود. ”

اپریل 10, 2017, by SCA