او قادر نیست که مانند دیگران حرف بزند ولی تلاش دارد تا در کنار همصنفان خود دانش فرا گیرد

دسمبر 31, 2017, by SCA