ظرافت و زیبایی عاقله

عاقله دخترِ با چشمان آبی خوشحال است. او شیوۀ قدم زدنِ صحیح را با یک پای مصنوعی که به تازگی طراحی شده است تمرین می کند. عاقله با پای مصنوعی اش احساس راحتی میکند و با آن آسان راه میرود. در زمانِ تمرین بعضی اوقات خود را در آینه می نگرد و کوشش می کند زیبا معلوم شود. او حتی سعی میکند معلولیت خود را پنهان کند. عاقله دختر نو بالغ است و موضوع کیفت پای مصنوعی وزیبایی آن برایش مهم جلوه میکند.

فبروری 21, 2017, by SCA