کار کردن در اینجا چالش برانگیز است

خانم ملوهت شاینبدوا، یک تن از اتباع خارجی و آمر اسبق بخش پلان گذاری و گزارشدهی که فعلا منحیث مشاور بخش تذکر یافته در دفتر مرکزی کمیته سویدن در کابل