قهرمانان اصلی افغانستان زنان هستند

آقای سراج الدین جویا مسوول بخش حقوق بشر و جندر کمیته سویدن برای افغانستان در سخنان آغازین خود ضمن عرض تبریکات از روز جهانی زن در برنامه گفت: "جای م