کار کردن در اینجا چالش برانگیز است

خانم ملوهت شاینبدوا، یک تن از اتباع خارجی و آمر اسبق بخش پلان گذاری و گزارشدهی که فعلا منحیث مشاور بخش تذکر یافته در دفتر مرکزی کمیته سویدن در کابل

Press release

سرمقاله

مراقبت های صحی برای میلیون ها افغان در معرض خطر قرار دارد. اقدامات فوری در این زمینه لازم است.