۲۲۵۰

خانم از طریق صنوف آموزش برای زندگی سالم، آموزش های صحی و سواد آموزی دریافت نمودند

۱۰۴

معلم در خط بریل و زبان اشاره آموزش دیدند

۵۵۲۹

شاگرد کوچی بشمول ۳۱۸۴ دختر به مکاتب که توسط کمیته سویدن حمایت میگردد، راه یافتند

ساحات کاری ما

فعالیت های ما را در افغانستان تعقیب کنید

زنان چطور خود کفا می شوند؟

زمان آن فرا رسیده است که پس از این، زنان معلول متکی به مهارت ها و دست آورد های خود باشند و به یاری رسانیدن مردان تکیه نکنند.