۲۲۵۰

خانم از طریق صنوف آموزش برای زندگی سالم، آموزش های صحی و سواد آموزی دریافت نمودند

۱۰۴

معلم در خط بریل و زبان اشاره آموزش دیدند

۵۵۲۹

شاگرد کوچی بشمول ۳۱۸۴ دختر به مکاتب که توسط کمیته سویدن حمایت میگردد، راه یافتند

ساحات کاری ما

فعالیت های ما را در افغانستان تعقیب کنید

از یک صنف تا به یک مکتب

سال‌ها پیش در یک منطقه کوهستانی دور افتاده به نام گاو میشک ؛ درولسوالي قره باغ ولایت غزني از سوی کمیته سویدن برای افغانستان یک صنف روستایی ایجاد شد