۲۲۵۰

خانم از طریق صنوف آموزش برای زندگی سالم، آموزش های صحی و سواد آموزی دریافت نمودند

۱۰۴

معلم در خط بریل و زبان اشاره آموزش دیدند

۵۵۲۹

شاگرد کوچی بشمول ۳۱۸۴ دختر به مکاتب که توسط کمیته سویدن حمایت میگردد، راه یافتند

ساحات کاری ما

فعالیت های ما را در افغانستان تعقیب کنید

از وابستگی تا خودکفایی

آنها شش زن دارای معلولیت هستند و یک گروه خود کمکی موسوم به گل لاله را با حمایت تخنیکی برنامه معلولیت کمیته سویدن در شمال تشکیل داده اند.