۲۲۵۰

خانم از طریق صنوف آموزش برای زندگی سالم، آموزش های صحی و سواد آموزی دریافت نمودند

۱۰۴

معلم در خط بریل و زبان اشاره آموزش دیدند

۵۵۲۹

شاگرد کوچی بشمول ۳۱۸۴ دختر به مکاتب که توسط کمیته سویدن حمایت میگردد، راه یافتند

ساحات کاری ما

فعالیت های ما را در افغانستان تعقیب کنید

قهرمانان اصلی افغانستان زنان هستند

آقای سراج الدین جویا مسوول بخش حقوق بشر و جندر کمیته سویدن برای افغانستان در سخنان آغازین خود ضمن عرض تبریکات از روز جهانی زن در برنامه گفت: "جای م