۲۲۵۰

خانم از طریق صنوف آموزش برای زندگی سالم، آموزش های صحی و سواد آموزی دریافت نمودند

۱۰۴

معلم در خط بریل و زبان اشاره آموزش دیدند

۵۵۲۹

شاگرد کوچی بشمول ۳۱۸۴ دختر به مکاتب که توسط کمیته سویدن حمایت میگردد، راه یافتند

ساحات کاری ما

فعالیت های ما را در افغانستان تعقیب کنید

Press release

کمیته سویدن برای افغانستان فعالیت های خود را در شرایط اضطراری انتشار ویروس کووید۱۹در افغانستان همچنان ادامه می دهد

تیم پاسخدهی کووید۱۹ در کمیته سویدن برای افغانستان به طور جدی وضعیت را زیر نظر داشته و اقدامات لازم را برای مبارزه با این بیماری همه گیر انجام داده