حکومتداری جوامع محلی

ما کار میکنیم تا مطمین گردیم که همه شهروندان افغانستان یک فرصت برای تأثیرگذاری بالای شرایط زندگی خود دارند.

سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی دراطراف و نواحی افغانستان بسیار پائین است. جنگ و درگیری ها، فساد و سوء مدیریت در دستگاه اداری دولت منجر گردیده اند تا جوامع محلی از فرصت ها برای ایجاد تغییر بشکل بسیار محدودی بهره گیرند. مردم ناتوان بوده و در یک وضعیت ابقای حیات بسر می برند و قادر نیستند که حقوق خود را از مسئولین حکومتی مطالبه نمایند. آنان تدابیر را که انجام آنرا لازمی میدانند اکثرأ دشوار میابند.

هر شخص مستحق است اعمال نفوذ نماید

همکاری برای ایجاد یک حکومت موثر و کار آمد در سطح محلات، یک بخش حیاتی فعالیتهای کمیته سویدن را تشکیل میدهد؛ ولی درگیر شدن با مسائل در محلات و مطالبه حقوق افراد نه کاریست ساده و نه هم عاری از خطر. جنگ و درگیری های کنونی میان دولت و گروه های مخالف مسلح بر سر قدرت و اعمال نفوذ، منجر به ناهنجاری های بیشتر اوضاع شده است. گروه های آسیب پذیر – زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت و گروه های به حاشیه مانده در محلات روستایی، در واقع کسانی اند که سخت ترین ضربات جنگ به آنها وارد آمده اند. ضعف عمومی دولت، نبود ظرفیت و محدودیت منابع مقامات محلی از مشکلات تکراری دیگر میباشند.

حضور نامساوی افراد در نهاد های محلی تصمیم گیر، یک مشکل عمده است. زنان و افراد دارای معلولیت اکثر اوقات از اشتراک در جلسات تصمیم گیری محروم میشوند؛ این بدین معنی است که حقوق آنان برآورده نمیشود. منافع این افراد تا یک اندازهٔ بسیار محدود از سوی مقامات و خود قریه ها محافظت میشوند.

کمیته سویدن برای افغانستان چه کاری انجام میدهد؟

حکومت محلی

زنان و افراد دارای معلولیت از جمله گروهی اند که از روی عرف و سنت، در پروسه تصمیم گیری مشترک شامل ساخته نمیشوند. از همین سبب است که بخشی از مأموریت کمیته سویدن را تقویت روند اشتراک این گروه ها در پروسه تصمیم گیری تشکیل میدهد. حضور آنان هم در گروه های "کمک به خود " و هم در شورا های انکشافی مهم است؛ زیرا این جناح ها مکلف اند که جامعهٔ خویش را تا یک حد وسیع بازتاب دهند.  

جهت دستیابی به تغییرات لازم، تلاش ها در چندین بخش هماهنگ شده اند. شورا ها و نهاد های انکشافی موجود در قریه ها از جانب کمیته سویدن برای افغانستان کمک میشوند تا طرح و بودیجه کاری خویش را ریخته و نیز حقوق شانرا از نزد تصمیم گیرندگان مطالبه نمایند.

کارکنان در مقامات محلی برای انجام کار هایشان بصورت موثر تر، برنامه های ابتدائی کمپیوتر را آموزش می بینند. از ارائه این آموزش ستایش زیادی بعمل آمده است و مقامات ذیربط خواهان ادامهٔ این برنامه شده اند.

ما از تشکیل شورا های محل حمایت و پشتیبانی میکنیم. این شورا ها فرصت هایی را برای نفوذ و اشتراک گروه های که معمولأ از اشتراک در تصمیم گیری ها در مورد آیندهٔ قریه محروم نگهداشته شده اند، فراهم میسازد. کمیته سویدن برای افغانستان بر موضوعات آموزش مدیریت پروژه، تساوی جندر، حل منازعات، حقوق بشر و مسائل حقوقی ابراز مشورت میکند.

زیرساخت یک پیش شرط برای توسعه

شورا های انکشافی قریه، پروژه های انکشافی را همه ساله در مناطق روستایی برای تأمین نیازمندی هایی چون آب پاک، تعمیر مکاتب و سایر تسهیلات محلی تطبیق می نمایند. آنها در مورد اولویت های کاری شان با کمیته سویدن بحث نموده و این اولیت ها را باهم یکجا تعیین می نمایند. حضور و نمایندگی گروه های مردمی در این شورا ها باید فراگیر و همه شمول باشد. بیش از ۳۰۰ پروژهٔ که در سال ۲۰۱۵ تطبیق یافتند، پروژه های برق آبی، چاه های آب آشامیدنی،‌ خطوط لوله کشی آب، اعمار سرک ها،‌ دیوار ها و سیستم آبیاری را شامل میگردید. قریه ها با اعمار جاده ها باهم متصل شدند. این یک نقطه ارتباط میان قریه ها را ایجاد میکند؛ که هم برای توسعه اجتماعی و هم برای توسعه اقتصادی محلات مهم تلقی میشود.

عملکرد های جدید

در سال ۲۰۱۵، یک ارزیابی از جانب کمیته سویدن برای افغانستان روی هر دو موضوع؛ کنترول محلی و موجودیت فرصت ها برای پایداری خود کفایی در محلات، در قالب یک ارزیابی از ظرفیت مقامات محلی در ولایات سمنگان و بلخ انجام یافت. کاستی ها از جریان پیگیری موضوعات حکومتداری خوب، شفافیت و مدیریت برملا گردیدند. برای رسیدگی به مشکلات،‌ کمیته سویدن برای افغانستان کار هایی را برای ارتقای ظرفیت مقام ولسوالی ها روی دست گرفته است.

کمیته سویدن برای افغانستان از عملکرد ضعیف شورا های صحی در محلات‌ که مسؤلیت ارائه خدمات صحی را بر عهده دارند، واقف است. بصورت عموم، از زنان و افراد دارای معلولیت کمتر نمایندگی صورت میگیرد و شورا ها اکثرأ نه قادر به لابیگری و متقاعد ساختن مقامات رسمی بوده و نه هم قادر به آغاز یک توسعه درازمدت در محلات شان هستند. در سال ۲۰۱۵، به تعداد ۲۰ شورا های صحی آموزش دیدند و در بخش پلانگذاری امورات شان مورد حمایت قرار گرفتند.

فعالیتهای که باعث ایجاد تغییر میشوند

شورا های انکشافی محل ضمن اینکه پروژه های انکشافی را تطبیق نموده و به زندگی مردم بهبود میآورند، برای مردم شغل نیز می آفرینند. عواید بهتر و پایدار تر تأثیرات و فرصت های وسیعی را برای ایجاد خود کفایی میسر میسازد. یکی از اثرات مهم این پروژه های محلی آنست که مردم را به تلاش مشترک در اجرای کار ها ترغیب نموده و به همین ترتیب، آنها را در داشتن مالکیت توسعه خود شان توانمند میسازد. کمیته سویدن برای افغانستان همچنان پی برده است که پروژه های شورای صحی به مرور زمان با مؤثریت و کیفیت بیشتر عمل میکنند – آنها در کار که انجام میدهند، به سادگی بهتر شده اند! 

کمیته سویدن برای افغانستان از چندین سال با مسائل آگاهی دهی و آموزش محلی کار میکند؛ اما برای ظاهر شدن در رسانه های محلی، این موسسه تلاش هایی را نیز انجام داده است. ما میتوانیم افزایش تدریجی سطح آگاهی در مورد حقوق اطفال را مشاهده کنیم. مثال هایی از مقامات حکومتی محل وجود دارند که آنها اکنون با برعهده گرفتن مسؤلیت کلنیک فزیوتراپی یا استخدام کارمندان در کلینیک های بازتوانی، قادر به رفع نیازمندی هایشان شده اند. فعالیتها برای شامل ساختن اطفال دارای معلولیت در مکاتب دولتی نیز در حال انجام پذیرفتن اند.

چالشها و مشکلات

جنگ و وضعیت ناامن تأثیرات شدیدی را بالای ولایت غزنی برجا گذاشته و این حالت فرصت ها برای پیگیری فعالیتها را متأثر ساخته است. طالبان کنترول ولسوالی های را موفقانه بر دست دارند؛ به همین دلیل، کمیته سویدن برای افغانستان مکلف به لغو برگزاری شماری از جلسات و ورکشاپ ها که اهمیت اشتراک در تصمیم گیری ها را احتوا میکردند، گردید.

این نگرانی مشخصأ در محلات وجود داشته اند که کمیته سویدن برای افغانستان کار های خویش را در چهارچوب پروگرام همبستگی ملی انجام میدهد. طالبان به این پروگرام به عنوان یک ابتکار عمل دولتی برای تقویت خود حکومت نگاه میکنند؛ نه اینکه گامی باشد برای تقویت محلات. یکی از مثالهای پیامد این دیدگاه اینست که بر بالای کمیته سویدن از سوی طالبان فشار وارد آمد تا فعالیت هایش را از محلات تحت نفوذ ایشان منتقل ساخته و همکاری هایش را با ۱۰۹ شورا های قریه در ولسوالی جغتوی ولایت میدان وردک و ۱۲ شورا های قریه در ولسوالی درهٔ صوف ولایت سمنگان کنار بگذارد.